Rozhodnutí NS

28 Cdo 812/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:28 Cdo 812/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.812.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 241 odst. 1,2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 812/2019-183


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce K. L., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému L. K., narozenému dne XY, bytem XY, o zaplacení 45.815 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7 C 154/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. července 2016, č. j. 13 Co 251/2016-147, t a k t o:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Plzni k odvolání žalovaného usnesením ze dne 28. 7. 2016, č. j. 13 Co 251/2016-147, potvrdil usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 17. 6. 2016, č. j. 7 C 154/2015-140, jímž „osvobodil žalovaného od zaplacení soudního poplatku za podané odvolání z jedné třetiny“.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný včasné dovolání a následně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Okresní soud v Domažlicích usnesením ze dne 22. 12. 2016, č. j. 7 C 154/2015-172 (č. l. 54 dočasného spisu), „návrh“ žalovaného na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl. K odvolání žalovaného Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 28. 2. 2017, č. j. 13 Co 63/2017-69, usnesení okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Na následnou výzvu Okresního soudu v Domažlicích ze dne 5. 5. 2017 reagoval žalovaný sdělením (doručeným soudu dne 29. 5. 2017), že na ustanovení zástupce pro dovolací řízení netrvá. Usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 21. 5. 2018, č. j. 7 C 154/2015-179, byl žalovaný opětovně vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení. Na tuto výzvu (ani po urgenci doručené mu soudem prvního stupně dne 13. 6. 2018) žalovaný-dovolatel nereagoval.

Je-li dovolatelem - jako je tomu i v posuzovaném případě - fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu vyplývá, že nemá právnické vzdělání. Výzvě soudu, aby si v určené lhůtě zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, při současném poučení, že jinak bude dovolací řízení zastaveno, nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř., ve znění účinném do 29. 9. 2017).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu