Rozhodnutí NS

29 ICdo 22/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:29 ICdo 22/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.22.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Insolvenční řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 66 INS 1293/2014
66 ICm 1312/2015
29 ICdo 22/2018-261


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně Příbramská uzenina a. s., se sídlem v Příbrami, Jinecká 315, PSČ 261 01, identifikační číslo osoby 45 14 77 44, zastoupené JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem, se sídlem ve Zbečně 123, PSČ 270 24, proti žalovaným 1) Mgr. Monice Cihelkové, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00, jako insolvenční správkyni dlužníka Příbramská uzenina a. s., zastoupené Mgr. Ing. Gabrielou Jandovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00, a 2) ZEMAN maso - uzeniny, a. s., se sídlem v Praze 4, Antala Staška 1670/80, PSC 140 00, identifikační číslo osoby 07 38 71 56, zastoupené Mgr. Davidem Mikulou, advokátem, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 66 ICm 1312/2015, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Příbramská uzenina a. s, se sídlem v Příbrami, Jinecká 315, PSČ 261 01, identifikační číslo osoby 45 14 77 44, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 1293/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2017, č. j. 66 ICm 1312/2015, 103 VSPH 475/2016-221 (KSPH 66 INS 1293/2014), takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit každé z žalovaných na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.114,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejich zástupců.

Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které následně podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 20. prosince 2018 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, a žalovaným vzniklo vůči žalobkyni právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

Ty v dané věci u každé ze žalovaných sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření ze dne 2. listopadu 2017) určené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Jde o incidenční spor, který je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50.000,- Kč. Tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosoudní odměna ve výši 3.100,- Kč. Spolu s náhradou hotových výdajů podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300,- Kč, jde o částku 3.400,- Kč; s připočtením náhrady za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) činí náhrada nákladů dovolacího řízení 4.114,- Kč u každé ze žalovaných.

K důvodům, pro které byla odměna za zastupování určena podle advokátního tarifu, srov. např. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněný pod číslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu