Rozhodnutí NS

28 Cdo 535/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/06/2019
Spisová značka:28 Cdo 535/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.535.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 535/2019-243

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně A. H., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému J. V., nar. XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janem Tuláčkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 1949/29, o zaplacení částky 77 598 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 35 C 37/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. srpna 2016, č. j. 30 Co 362/2015-145, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  O d ů v o d n ě n í :


  V záhlaví označeným rozsudkem Městský soud v Praze (dále jen jako „odvolací soud“) potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. června 2014, č. j. 35 C 37/2012-59, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 77 598 Kč se specifikovaným příslušenstvím; současně bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

  Označené rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalobkyně (dále též jen „dovolatelka“) dovoláním.

  Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) – v souladu s bodem 2. čl. II., přechodnými ustanoveními části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dovolání projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), jež je rozhodné pro daný dovolací přezkum (dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno přede dnem 30. 9. 2017, kdy zákon č. 296/2017 Sb. vstoupil v účinnost).

  Je-li dovolatelkou – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

  Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

  Poté, kdy Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl usnesením ze dne 23. 10. 2018, č. j. 35 C 37/2012-233, jímž zamítl žádost žalobkyně, aby jí byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 35 C 37/2012-236, dovolatelku vyzval, aby si v určené lhůtě zvolila pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, že neučiní-li tak, bude dovolací řízení zastaveno.

  Doručené výzvě dovolatelka v soudem stanovené lhůtě (jež jí byla k její žádosti prodloužena o dalších 30 dnů – viz usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. 12. 2018, č. j. 35 C 37/2012-239, doručené dovolatelce dne 31. 12. 2018) nevyhověla.

  Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř.).

  O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. v situaci, kdy (oprávněnému) žalovanému v tomto dovolacím řízení, jehož zastavení zavinila žalobkyně, náklady nevznikly.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 6. 3. 2019

  Mgr. Petr Kraus
  předseda senátu