Rozhodnutí NS

29 Cdo 2090/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:29 Cdo 2090/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.2090.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Směnečný a šekový platební rozkaz
Úpadek
Konkurs
Účastníci řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Dovolání
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 19 odst. 1 o. s. ř.
§ 15 odst. 1 obč. zák.
§ 118 obč. zák.
§ 185 obč. zák.
§ 107 odst. 1,5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 2090/2019-608


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Rostislava Krhuta v právní věci žalobce DELAINE HOLDING INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960, číslo společnosti 6880, proti žalované PEKO, spol. s r. o. pekárna, se sídlem v České Skalici, Palackého 110, PSČ 552 03, identifikační číslo osoby 15 04 67 37, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 39 Cm 24/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2009, č. j. 9 Cmo 190/2009-333, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze (mimo jiné) k odvolání žalované (PEKO, spol. s r. o. pekárna) rozsudkem ze dne 25. listopadu 2009, č. j. 9 Cmo 190/2009-333, potvrdil rozsudek ze dne 11. března 2009, č. j. 39 Cm 24/2008-184, jímž Krajský soud v Hradci Králové (mimo jiné) ponechal ve vztahu k žalované v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 22. února 2008, č. j. 39 Sm 46/2008-11, jímž (mimo jiné) uložil žalované, aby zaplatila žalobci (DELAINE HOLDING INC.) částku 6.902.171,58 Kč s 6% úrokem od 16. prosince 2007 do zaplacení, směnečnou odměnu 23.007,- Kč a náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání.

V průběhu dovolacího řízení Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. srpna 2012, č. j. KSHK 42 INS 15797/2012-A-13/celk.4, rozhodl o úpadku žalované a na její majetek prohlásil konkurs; dovolací řízení tak bylo ve smyslu ustanovení § 263 a § 265 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), přerušeno.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 24. července 2018, č. j. KSHK 42 INS 15797/2012-B-82/celk.2, zrušil konkurs na majetek žalované po splnění rozvrhového usnesení; usnesení nabylo právní moci 11. srpna 2018. Podle úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložky 424, byla žalovaná k 19. březnu 2019 vymazána z obchodního rejstříku poté, kdy byl konkurs na její majetek zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Vzhledem k tomu, že žalovaná ztratila dnem 19. března 2019 způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a § 15 odst. 1, § 118 a § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a že zde není nikdo, kdo by po jejím zániku vstoupil do jejích práv a povinností, popř. kdo by po ní převzal práva a povinnosti, o něž v řízení jde, nemá žalovaná žádného právního zástupce.

Jelikož v řízení o dovolání nelze pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. zastavil.

Za této situace Nejvyšší soud již nezkoumal, jaké právní důsledky měl návrh na zrušení žalobce (č. l. 539 a 540). Přitom nepřihlížel ani k oznámení o postoupení pohledávky ze dne 3. března 2010 (č. l. 532), když smlouva o postoupení pohledávky nemůže mít za následek převod směnky vystavené na řad remitenta; zmíněné oznámení tak nemohlo mít vliv na účastenství žalobce v řízení, a to ani ve vazbě s návrhem na zrušení žalobce.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7, části první, článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve v znění pozdějších předpisů, některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu