Rozhodnutí NS

22 Cdo 2132/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2018
Spisová značka:22 Cdo 2132/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.2132.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Náklady řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 2132/2018-380USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. K., zastoupené A. H., jako obecnou zmocněnkyní, proti žalovanému statutárnímu městu Brno, IČO 44992785, se sídlem magistrátu v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, zastoupenému JUDr. Markem Hastíkem, advokátem se sídlem v Brně, Pellicova 33, o určení vlastnického práva, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 274/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2018, č. j. 44 Co 452/2016-360, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti výroku II. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2018, č. j. 44 Co 452/2016-360, kterým mu soud uložil povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů nalézacího a odvolacího řízení částku 130 694 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Protože odvolací soud vydal rozhodnutí po 30. 9. 2017, projednal Nejvyšší soud dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“; srov. čl. II odst. 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jelikož dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu v části týkající se výroku o nákladech řízení, není podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. přípustné (a nepřípadný v tomto směru je i odkaz dovolatele na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 29 ICdo 34/2013, a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, jež řeší otázku přípustnosti dovolání proti akcesorickým nákladovým výrokům právě v režimu občanského soudního řádu účinného do 29. 9. 2017). Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení neobsahuje v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. 9. 2018


Mgr. David Havlík
předseda senátu