Rozhodnutí NS

27 Cdo 4421/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2020
Spisová značka:27 Cdo 4421/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.4421.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. e), k) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 229 odst. 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4421/2018-393


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v exekuční věci oprávněného M. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Waltrem, advokátem, sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, PSČ 438 01, proti povinné M. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Michaelou Vilhelmovou, advokátkou, se  sídlem v Praze 1, Na Můstku 383/1, PSČ 110 00, za účasti Z. K., narozeného XY, bytem XY, jako vedlejšího účastníka na straně povinné, zastoupeného Mgr. Michaelou Vilhelmovou, advokátkou, se  sídlem v Praze 1, Na Můstku 383/1, PSČ 110 00, pro 32.356 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad Rakovník, pod sp. zn. 087 EX 1559/09, o žalobě pro zmatečnost podané povinnou a vedlejším účastníkem proti usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 19. 10. 2009, č. j. 18 Nc 8516/2009-9, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 2016, č. j. 12 Co 1015/2015-142, a proti veškerým rozhodnutím vydaným soudní exekutorkou JUDr. Hanou Šajnerovou, Exekutorský úřad Rakovník, pod sp. zn. 087 EX 1559/09, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 18 Nc 8516/2009, o dovolání povinné a vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 7. 2018, č. j. 12 Co 150/2018-335, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 20. 6. 2017, č. j. 18 Nc 8516/2009-164, rozhodl o žalobě pro zmatečnost podané povinnou a vedlejším účastníkem.

[2] Odvolání povinné a vedlejšího účastníka do tohoto rozhodnutí Krajský soud v Plzni usnesením dne 26. 7. 2018, č. j. 12 Co 83/2018-333, odmítl (výrok I.) a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

[3] Oprávněný podal návrh na „opravu zjevných nesprávností“ usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č. j. 18 Nc 8516/2009-164 a dále návrh na doplnění výroku o nákladech řízení.

[4] Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 21. 8. 2017, č. j. 18 Nc 8516/2009-206, návrh oprávněného, aby byl výrok III. usnesení téhož soudu č. j. 18 Nc 8516/2009-164, kterým zamítl návrh povinné na odklad exekuce, opraven a doplněn o přesnější označení podaného návrhu na odklad exekuce, zamítl (výrok I.), označené usnesení ve výroku III. opravil tak, že mezi slova „Návrh žalobkyně“ a „na odklad exekuce“, vložil slova „a vedlejšího účastníka“ (výrok II.), a návrh oprávněného, aby soud označené usnesení doplnil též o rozhodnutí o nákladech řízení, zamítl (výrok III.).

[5] Toto rozhodnutí napadl odvoláním jak oprávněný, tak i povinná společně s vedlejším účastníkem; Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 26. 7. 2018, č. j. 12 Co 150/2018-335, odvolání povinné a vedlejšího účastníka odmítl (první výrok), a k odvolání oprávněného usnesení soudu prvního stupně zrušil ve výroku III. a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (druhý výrok).

[6] Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná a vedlejší účastník dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako objektivně nepřípustná podle § 238 odst. 1 písm. e) a k), a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[7] O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení ve věci samé končí, a toto řízení nebylo skončeno již dříve (§ 151 odst. 1 o. s. ř.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 1. 2020


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu