Rozhodnutí NS

32 Cdo 3113/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:32 Cdo 3113/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3113.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3113/2018-280


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně TEMPLUM-společenské hry s. r. o., se sídlem v Praze 5, Radlická 1359/49, identifikační číslo osoby 25776941, proti žalované České republice - Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 58/219, identifikační číslo osoby 70106975, o žalobě proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 98 C 151/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2018, č. j. 19 Co 86/2018-267, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 18. 12. 2017, č. j. 98 C 151/2011-227, odmítl odvolání žalobkyně proti usnesení téhož soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. 98 C 151/2011-163 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

V záhlaví označeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se pro dovolací řízení uplatní - v souladu s článkem VI přechodného ustanovení části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, jenž je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalobkyně podala dne 7. 5. 2018 dovolání proti usnesení odvolacího soudu, soudní poplatek za dovolání však nezaplatila, soud prvního stupně jí ho nevyměřil a k jeho zaplacení ji nevyzval. Nejvyšší soud proto žalobkyni usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 32 Cdo 3113/2018-277, které jí bylo doručeno fikcí dne 6. 10. 2018 do datové schránky, vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za dovolání, který podle položky 23 bodu 2. sazebníku soudních poplatků, jenž je přílohou zákona o soudních poplatcích, činí 4 000 Kč, a to do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolání žalobkyni marně uplynula dne 22. 10. 2018.

Dovolací soud proto řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, neboť dovolatelka soudní poplatek za dovolání nezaplatila.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu