Rozhodnutí NS

20 Cdo 413/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:20 Cdo 413/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.413.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
5

20 Cdo 413/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného A. G., narozeného XY, bytem XY, právně zastoupeného Mgr. Oksanou Rizak, advokátkou se sídlem v Praze 10, 28. pluku 128/12, proti povinnému A. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Michalem Mlezivou, LL.M., advokátem se sídlem v Mostě, Vítězslava Nezvala 2498/17, pro 11 966 652,34 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Vedrala, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 140 EX 00036/18, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2018, č. j. 10 Co 255/2018-31, takto:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl oprávněný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 413/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy. Výzvu právní zástupkyně oprávněného obdržela 11. 3. 2019. Ta po marném uplynutí stanovené lhůty požádala o její prodloužení a sdělení údajů pro mezinárodní platbu s tím, že oprávněný trvale bydlí v XY.

Podle § 9 odst. 2 ZSOP zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Podle § 9 odst. 3 ZSOP soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Protože dovolatel, zastoupený advokátkou, vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení v souladu s předchozím poučením zastavil. Bylo na zmocněné advokátce, řádně zapsané v seznamu České advokátní komory, obstarat včasné splnění zákonem dané poplatkové povinnosti, vzniklé podáním jí sepisovaného dovolání.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu