Rozhodnutí NS

Ncn 178/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/06/2016
Spisová značka:Ncn 178/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:NCN.178.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/13/2016
III.ÚS 1872/16
JUDr. Radovan Suchánek
zrušeno
09/04/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
Ncn 178/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JUDr. Z. A., zastoupeného JUDr. Václavem Veselým, advokátem se sídlem Praha 10, Gutova 3297/4, proti žalované České straně sociálně demokratické se sídlem Praha 1, Hybernská 7, zastoupené prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem Praha 8, Pobřežní 370/4, o zaplacení 18.518.228 Kč a smluvní pokuty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 265/2000, o návrhu žalované na odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 20 Co 496/2013-476, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 20 Co 496/2013-476, se v části, jíž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2004, č. j. 24 C 265/2000-95, ve výroku vyhovujícím žalobě v rozsahu povinnosti žalované zaplatit žalobci 18.518.228 Kč se smluvní pokutou 0,3 % denně z této částky od 19. 7. 2000 do 31. 3. 2016 a 10 % úroky z prodlení od 1. 4. 2016 do zaplacení, a v části, jíž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 815.931 Kč, odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.
O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dne 11. 4. 2016 u Nejvyššího soudu návrh na odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 20 Co 496/2013-476, které napadla dovoláním. Návrh odůvodnila tím, že v důsledku neprodleného výkonu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu nebo jeho exekuce jí hrozí závažná újma na jejích právech.

Z obsahu spisu soudu prvního stupně sp. zn. 24 C 265/2000, který byl Nejvyššímu soudu k jeho žádosti zapůjčen za účelem posouzení opodstatněnosti návrhu žalované, se podává, že Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 3. 2016, č. j. 20 Co 496/2013-476, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2004, č. j. 24 C 265/2000-95, ve výroku vyhovujícím žalobě v rozsahu povinnosti žalované zaplatit žalobci 18.518.228 Kč se smluvní pokutou 0,3 % denně z této částky od 19. 7. 2000 do 31. 3. 2016 a 10 % úroky z prodlení od 1. 4. 2016 do zaplacení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok I.), a žalované uložil povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 815.931 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce (výrok IV.). Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, jehož součástí je i návrh na odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 Sb. (srov. čl. II bod 1., 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.; dále jen „o. s. ř.), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit
a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo
b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalované závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se jeho vykonatelnost - v rozsahu vyplývajícím z výroku tohoto usnesení - odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání (§ 243 písm. a/ o. s. ř.).

Podmínky pro odklad právní moci napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (vzhledem k jeho povaze) nebyly shledány.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2016


JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu