Rozhodnutí NS

11 Tdo 387/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:06/21/2017
Spisová značka:11 Tdo 387/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:11.TDO.387.2016.4
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
Dotčené předpisy:§ 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku
§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tdo 387/2016-I-114


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. 4. 2017 ve věci dovolání obv. R. K. podle § 61 odst. 3 tr. ř. a za přiměřeného použití odst. 1 a 2 téhož ustanovení takto :


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 11 Tdo 387/2016, se ve výroku, jímž bylo dovolání obv. R. K. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnuto jako podané opožděně, z r u š u j e .

V řízení o podaném dovolání se bude pokračovat.

O d ů v o d n ě n í :


1. Obv. R. K. napadl svým dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2015, sp. zn. 5 To 285/2015, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. 10 T 84/2014, přičemž brojil proti výroku o vině i o trestu rozsudku soudu I. stupně, se kterým se odvolací soud ztotožnil. Své dovolání opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť dle jeho názoru obě citovaná rozhodnutí spočívají na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

2. Nejvyšší soud o dovolání obv. R. K. rozhodl usnesením ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 11 Tdo 387/2016 tak, že jej podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, protože bylo podáno v rozporu s § 265e odst. 1 tr. ř., tedy opožděně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 5 To 285/2015 (č. l. 2164) bylo doručeno obv. K. do Věznice Plzeň dne 13. 10. 2015 a jeho advokátce JUDr. Pavle Promné dne 12. 10. 2015 (č. l. 2248). Vhledem k tomu, že lhůta k podání dovolání je dvouměsíční a běžela od 13. 10. 2015, tak Nejvyšší soud stanovil její konec na 13. 12. 2015. Protože však dovolání bylo prostřednictvím datové schránky doručeno až dne 14. 12. 2015 (18:26 hod.), vyhodnotil podané dovolání jako opožděné.

3. Po rozeslání písemného vyhotovení tohoto usnesení se na Nejvyšší soud obrátila dopisem ze dne 8. 3. 2017 obhájkyně obv. K. – JUDr. Pavla Promná. V něm Nejvyšší soud upozornila na nesprávný postup při výpočtu lhůty. Konkrétně uvedla, že konec lhůty sice připadl na 13. 12. 2015, ale toto datum připadlo na neděli, takže v souladu s § 60 odst. 3 tr. ř. byl konec lhůty posunut na den následující, tedy na 14. 12. 2015. Z tohoto důvodu bylo předmětné dovolání podáno včas.
  4. Po ověření této skutečnosti musel Nejvyšší soud konstatovat, že námitka JUDr. Promné je oprávněná. Obhájkyně požádala v souladu s § 61 odst. 3 tr. ř. o zrušení výše uvedeného usnesení ve věci jejího klienta – obv. K.

  5. Vzhledem k tomu, že dovolání bylo odmítnuto pro domnělé zmeškání lhůty, došlo rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017 evidentně k nedopatření. Proto Nejvyšší soud, vycházeje z § 60 odst. 3 tr. ř., návrhu obhájkyně vyhověl a své rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 387/2016 ze dne 19. 1. 2017 ve vztahu k obv. R. K. zrušil.
   6. Na základě toho bylo dnešního dne rozhodnuto i o tom, že v řízení o dovolání tohoto obviněného se bude pokračovat.


   P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


   V Brně dne 20. 4. 2017


   JUDr. Stanislav Rizman
   předseda senátu