Rozhodnutí NS

28 Cdo 2084/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2018
Spisová značka:28 Cdo 2084/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.2084.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2084/2017-341


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, identifikační číslo osoby: 000 64 581, zastoupeného prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., Dr.h.c., advokátem se sídlem v Praze 1, Rybná 678/9, proti žalovaným 1) K. E., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Kšádou, advokátem se sídlem v Praze 10, Počernická 3104/27, 2) Y. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, a 3) H. H., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 14 562 888 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 264/2007, o dovolání druhé žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2015, č. j. 29 Co 365/2015-152, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Druhá žalovaná podala dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 17. října 2015, č. j. 9 C 264/2007-90, v napadeném výroku pod bodem I, kterým tento soud rozhodl, že se pokračuje v řízení (jež bylo přerušeno usnesením obvodního soudu ze dne 1. 6. 2009, č. j. 9 C 264/2007-69).

Po zahájení dovolacího řízení vzala druhá žalovaná podané dovolání v celém rozsahu zpět.

Proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (srov. § 243c odst. 3, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“).

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení (kdy toto rozhodnutí dovolacího soudu není rozhodnutím, jímž se končí řízení, a řízení nebylo ani dříve skončeno) srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 19. 11. 2018


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu