Rozhodnutí NS

25 Cdo 777/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/02/2019
Spisová značka:25 Cdo 777/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.777.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 777/2019-125


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce: P. B., narozený XY, bytem XY, proti žalované: R. P., soudkyně Okresního soudu v XY, se sídlem XY, o 200.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 229/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2019, č. j. 22 Co 128/2018-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 1. 2019, č. j. 22 Co 128/2018-120, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 10. 2018, č. j. 24 C 229/2015-114, jímž bylo řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2018, č. j. 58 Co 85/2018-105, zastaveno.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

K žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 ze dne 31. 5. 2016, č. j. 24 C 229/2015-70, tak, že se dovolateli zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje, což následně potvrdil Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. 12. 2017, č. j. 22 Co 334/2016-78, neboť dovolatel uplatňuje právo zřejmě bezúspěšně.

Nejvyšší soud k opětovné žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů usnesením ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 565/2017, zástupce dovolateli neustanovil, neboť se ztotožnil se závěrem obvodního soudu, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, a řízení o dovolání zastavil. Dovolatel reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V daném případě již dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli v dovolacím řízení na jeho žádost ustanoven zástupce z řad advokátů. Vzhledem k tomu, že nedostatek povinného zastoupení dovolatele, který nemá právnické vzdělání, je nedostatkem podmínek řízení na straně účastníka, a vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. 5. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu