Rozhodnutí NS

30 Cdo 4340/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:30 Cdo 4340/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.4340.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Odpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4340/2018-118
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 500 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 60/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2017, č. j. 11 Co 414/2017 - 101, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 7. 2017, č. j. 17 C 60/2014 – 86, byla žaloba na náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 000 Kč zamítnuta (výrok I) a žalobci byla uložena povinnost uhradit žalované částku ve výši 900 Kč na náhradě nákladů řízení (výrok II). K odvolání žalobce rozhodl městský soud v záhlaví uvedeným rozsudkem tak, že se rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I potvrzuje a ve výroku II mění tak, že výše nákladů řízení žalované činí 600 Kč (výrok I), žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Žalobce podal proti uvedenému rozsudku dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. O jeho žádosti dle § 30 ve spojení s § 138 o. s. ř. bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 4. 2018, č. j. 17 C 60/2014 – 106, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2018, č. j. 11 Co 173/2018 – 110, a usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4160/2018.

Pokud žalobce „vznesl požadavek dle § 243 o. s. ř. na odkladný účinek“, nebylo nutno o této žádosti rozhodovat samostatným rozhodnutím s ohledem na její bezpředmětnost, neboť (zejména) podle dovoláním napadeného rozhodnutí není možno nařídit výkon rozhodnutí (k tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016).

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu