Rozhodnutí NS

29 NSCR 53/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/27/2019
Senátní značka:29 NSCR 53/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.53.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPL 29 INS XY
29 NSČR 53/2018-B-82


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužnice M. K., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Františkem Grznárem, advokátem, se sídlem v Holýšově, Pod Makovým vrchem 541, PSČ 345 62, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2018, č. j. KSPL 29 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 14. července 2017, č. j. KSPL 29 INS XY, (mimo jiné) vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal zajištěnému věřiteli č. 7 (Komerční bance, a.s. – dále jen „zajištěný věřitel“) výtěžek zpeněžení (ve výroku blíže označených nemovitostí – předmětu zajištění) ve výši 54.061,56 Kč (bod I. výroku).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužnice potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodě I. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu; konkrétně namítá rozpor se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2015, sen. zn. 29 NSČR 4/2013, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročník 2016, pod číslem 49. Dovolatelka namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do posouzení náležitostí usnesení o vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění podle § 298 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), souladné s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, představovanou zejména usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2018, sen. zn. 29 NSČR 97/2016, nebo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2018, sen. zn. 29 NSČR 79/2018. Rozpor se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 4/2013 rovněž dán není. Probíhá-li oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty (což je i případ dlužnice) vypořádává se hyperocha z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění při rozvrhu, k čemuž ostatně v dané věci následně došlo (srov. usnesení ze dne 7. listopadu 2018, č. j. KSPL 29 INS XY, jímž insolvenční soud schválil konečnou zprávu, jakož i rozvrhové usnesení insolvenčního soudu ze dne 11. prosince 2018, č. j. KSPL 29 INS XY).

Z hlediska přípustnosti dovolání jsou právně bezcenné rovněž výhrady, podle nichž se odvolací soud dostatečně nezabýval v minulosti vznesenými námitkami dovolatelky proti postupu insolvenčního správce v insolvenčním řízení a nerozhodl o nich před vydáním rozhodnutí o zpeněžení zajištění. Jak v dotčených souvislostech přiléhavě uvedl odvolací soud (ohledně odvolacích námitek téhož charakteru), na řešení těchto otázek rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli nespočívá.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 6. 2019JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu