Rozhodnutí NS

30 Cdo 2175/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:30 Cdo 2175/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.2175.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/17/2019
III.ÚS 185/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
01/23/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2175/2018-33


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 37 C 94/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2017, č. j. 68 Co 325/2017-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 28. 7. 2017, č. j. 37 C 94/2017-5, rozhodl tak, že řízení se zastavuje (výrok I), a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 4. 9. 2017, č. j. 68 Co 325/2017-10 (dále jen „napadeným usnesením“), k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II) s tím, že je správný závěr soudu prvního stupně, že je zde nedostatek podmínky řízení v podobě doložení předběžného uplatnění nároku žalobce u žalované dle § 14 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).

Usnesením ze dne 11. 10. 2017, č. j. 37 C 94/2017-14, doručeným žalobci dne 23. 10. 2017, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby ve lhůtě do 15. 11. 2017 splnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v řízení o dovolání advokátem s tím, že jinak soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ze dne 24. 10. 2017, o níž bylo pravomocně rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 12. 2017, č. j. 37 C 94/2016-24, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 23. 1. 2018, č. j. 68 Co 21/2018-30 tak, že se žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítá.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. V tomto případě dovolatel zastoupen advokátem není, z obsahu dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá a jiné listiny, jež by prokazovaly zastoupení dovolatele advokátem nebo případné právnické vzdělání dovolatele, předloženy nebyly. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je (odstranitelnou) podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 11. 2018


Mgr. Tomáš Mottl
pověřený člen senátu