Rozhodnutí NS

24 Cdo 320/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/03/2019
Spisová značka:24 Cdo 320/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.320.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 320/2019-264


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně A. V., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Bc. Klárou Luhanovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady č. 2455/5, proti žalovanému L. M., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova č. 796/10, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 13 C 386/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. července 2018, č. j. 61 Co 146/2018-218, takto:

I. Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. července 2018,
č. j. 61 Co 146/2018-218,
se v části výroku I., jíž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 5. března 2018, č. j. 13 C 386/2015-184, ve výroku o nákladech řízení, odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.
II. Návrh žalobkyně na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. července 2018, č. j. 61 Co 146/2018-218, ve výroku II. o nákladech odvolacího řízení se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud Plzeň-město rozsudkem ze dne 5.3.2018, č.j. 13 C 386/2015-184, zamítl žalobu o určení vlastnického práva (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 18.7.2018,
č.j. 61 Co 146/2018-218, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I.) a rozhodl
o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost „výroku o náhradě nákladů řízení rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 18.7.2018, č.j. 61 Co 146/2018-218, a rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město ze dne 5.3.2018, č.j. 13 C 386/2015-184“.

Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma [§ 243 písm. a) o.s.ř.].

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18.7.2018, č.j. 61 Co 146/2018-218, v části výroku I., jíž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 5.3.2018, č.j. 13 C 386/2015-184, ve výroku o nákladech řízení, jímž byla žalobkyni uložena povinnost „do šesti měsíců od právní moci rozsudku zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 18.643,70 Kč k rukám advokáta Mgr. Mariana France“, hrozila dovolatelce závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o.s.ř. odložil vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu v této části jeho výroku I. (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání směřujícím proti rozhodnutí ve věci samé).

S ohledem na předpokládanou dobu vyřízení dovolání však dovolací soud neshledal důvody pro odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18.7.2018, č.j. 61 Co 146/2018-218, ve výroku II., jímž byla žalobkyni uložena povinnost „zaplatit žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 31.072,80 Kč do jednoho roku od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalovaného Mgr. Mariana France“, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci (dle potvrzení ve spise) dne 23.8.2018, a tedy vykonatelný bude až dnem 24.8.2019, a proto neprodlený výkon rozhodnutí nebo exekuce nyní nepřichází v úvahu, a dovolací soud má tedy za to, že na základě dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, dovolatelce závažná újma nehrozí. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud České republiky nevyhověl návrhu dovolatelky na odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku ve výroku o nákladech odvolacího řízení [§ 243 písm. a) o.s ř.] a návrh zamítl jako nedůvodný (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání směřujícím proti rozhodnutí ve věci samé).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. 4. 2019

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu