Rozhodnutí NS

25 Nd 291/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/01/2018
Spisová značka:25 Nd 291/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.291.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 291/2018-104


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobců: a) K. H., nar. XY, b) O. H., nar. XY, c) V. H., nar., všichni bytem XY, d) J. H., nar. XY, e) Z. H., nar. XY, oba bytem XY, f) M. Ch., nar. XY, g) L. Ch., nar. XY, h) B. B., XY, všichni bytem XY, ch) K. Ch., nar. XY, bytem XY, i) B. H., nar. XY, bytem XY, a j) P. Ch., nar. XY, bytem XY, všichni zastoupeni JUDr. Martinou Čejkovou, advokátkou, se sídlem Václavské náměstí 828/23, Praha 1, (nástupkyní zemřelého advokáta JUDr. Josefa Biňovce), proti žalované: Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO 47115971, o náhradu újmy na zdraví a pojistné plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 34/2017, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 34/2017 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 8 předložil Nejvyššímu soudu věc vedenou pod sp. zn. 13 C 34/2017 s návrhem, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Olomouci dle § 12 odst. 2 o. s. ř. Soud odůvodnil svůj postup tak, že 6 z 11 žalobců bydlí v XY a 4 další žalobci bydlí v okrese XY, rovněž svědci bydlí povětšinou v okrese XY, kde se rovněž stala dopravní nehoda, od níž žalobci svůj nárok odvozují, trestní řízení proti viníkovi dopravní nehody bylo též vedeno u Okresního soudu v Olomouci a tento soud je méně zatížen než Obvodní soud pro Prahu 8 a řízení u něj probíhá dle dostupných statistických údajů v průměru kratší dobu. Věc by tedy byla rychleji a hospodárněji vyřízena u Okresního soudu v Olomouci.

Žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu v Olomouci souhlasila. Žalobci s delegací nesouhlasili. Poukázali na to, že jejich zástupce i žalovaný mají sídlo v XY, především však žalobkyně a) působí u Okresního soudu v Olomouci jako justiční čekatelka a v rámci své praxe bude spolupracovat se soudci všech úseků soudu, což by mohlo vzbudit pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto soudu. O případném odvolání by poté rozhodoval Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci, kde byla žalobkyně a) zaměstnána do 28. 2. 2018. Pro žalobkyni a) by dále bylo lidsky nepříjemné řešit daný spor před svými kolegy.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla navrženému soudu přikázána.

Předpoklady přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, eventuálně na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, ze závažných důvodů, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu účastníků řízení, je v zákoně upraveno jejich právo vyjádřit se k důvodu delegace a k tomu, kterému soudu má být věc delegována; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

V posuzovaném případě již sama skutečnost, že žalobkyně a) je zaměstnána u Okresního soudu v Olomouci jako justiční čekatelka s předpokládaným nástupem na pozici soudkyně tohoto soudu v průběhu trvání sporu je způsobilá vyvolat pochybnost o nestrannosti a nepodjatosti zdejších soudců, lze proto do budoucna předpokládat vyloučení všech soudců Okresního soudu v Olomouci dle § 14 o. s. ř. Zástupce žalobců i žalovaná mají sídlo v XY. Výslechy účastníků a svědků zdržujících se v obvodu Okresního soudu v Olomouci lze provést prostřednictvím dožádaného soudu. Trestní spis lze ke spisu občanskoprávnímu pro účely provedení důkazu připojit. Přikázáním věci Okresnímu soudu v Olomouci tedy nelze očekávat rychlejší či hospodárnější vyřízení věci a důvody vhodnosti pro přikázání věci tomuto soudu nejsou dány, respektive jsou naopak dány závažné důvody, pro něž by přikázání věci vhodné nebylo.

Z těchto důvodů návrhu na přikázání věci jinému soudu Nejvyšší soud nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu