Rozhodnutí NS

30 Nd 347/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/12/2019
Spisová značka:30 Nd 347/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.347.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 347/2019-46


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Davida Vláčila a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně Zásilkovna, s.r.o., identifikační číslo 28408306, se sídlem v Praze 8, Lihovarská 1060/12, zastoupené Mgr. Vlastimilem Tauberem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 207/34, proti žalované SELL TOYS, s.r.o, identifikační číslo 04565398, se sídlem v Nových Sedlicích, Opavská 78, zastoupené JUDr. Pavlem Trnkou, advokátem se sídlem v Praze 7, Milady Horákové 176/68, o zaplacení 54 220 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 10 C 35/2019, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 10 C 35/2019 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Žalobou došlou dne 16. 1. 2019 Okresnímu soudu v Opavě se žalobkyně domáhá na žalované zaplacení 54 220 Kč s příslušenstvím jako nevypořádaného plnění z příkazní smlouvy.

Podáním ze dne 20. 6. 2019 žalobkyně navrhla, aby věc podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Návrh odůvodnila tím, že žalovaná má sice své protokolované sídlo v obvodu Okresního soudu v Opavě, její jednatel má však bydliště v Praze 6 a rovněž k činnosti, z níž je žalováno, mělo dojít v provozovně žalované situované v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5.

Žalovaná s návrhem žalobce na přikázání věci vyjádřila prostřednictvím zvoleného zástupce JUDr. Pavla Trnky, advokáta, souhlas (podání ze dne 19. 7. 2019 na č. l. 38 spisu).

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odst. 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána.

Nejvyšší soud návrh žalobkyně projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu. Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, a pro jejíž určení jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době zahájení řízení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.), je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny zákonné předpoklady, zasáhne tím do ústavně zaručeného práva zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

K přikázání věci jinému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 30 Nd 399/2015).

V projednávané věci nelze odhlédnout od skutečnosti, že žalovaná s delegací věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 souhlasí, její jednatel, stejně jako její současný zástupce JUDr. Pavel Trnka, advokát, mají své bydliště (sídlo) v hlavním městě Praze a přikázáním věci jinému, než místně příslušnému soudu, se tak nastolí stav, kdy dokazování bude možno provést hospodárněji a rychleji u navrhovaného soudu.

Nejvyšší soud pak při svém rozhodování nepřihlížel k podání žalované ze dne 23. 7. 2019, které jejím jménem sepsal její bývalý obecný zmocněnec A. Ž. (jemuž byla žalovanou udělena plná moc dne 1. 4. 2019 na č.l. 25 spisu) a jehož obsahem byl kategorický nesouhlas s přikázáním věci jinému soudu. Plná moc udělená A. Ž. totiž zanikla dnem 19. 7. 2019, kdy byla žalovanou Okresnímu soudu v Opavě předložena nová plná moc ze dne 16. 7. 2019, která byla udělena JUDr. Pavlu Trnkovi, advokátovi. Ustanovení § 28 odst. 3 o. s. ř. totiž stanoví, že zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou v projednávané věci splněny a návrhu žalobkyně, s nímž souhlasila žalovaná, vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 8. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu