Rozhodnutí NS

20 Cdo 521/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/10/2020
Spisová značka:20 Cdo 521/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.521.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 521/2020-51


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, identifikační číslo osoby 72496991, proti povinnému J. V., narozenému XY, bytem XY, pro dlužné výživné, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 0 E 401/88, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2019, č. j. 19 Co 276/2019-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

                  Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 15. 1. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4 000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“, zastavil. O tomto procesním následku byl dovolatel předem poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP).

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. 3. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu