Rozhodnutí NS

23 Cdo 610/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/09/2018
Spisová značka:23 Cdo 610/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.610.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:(poctivý) obohacený/ochuzený (o. z.) [ Zneužití a omezení soutěže (o. z.) ]
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 610/2018-108


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci ve věci žalobkyně FINFOCUS, s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00, IČO 24812404, zastoupené JUDr. Jiřím Konečným, advokátem se sídlem Praha 2, Jugoslávská 481/12, proti žalované Bonites group s.r.o. (dříve Dům financí, s.r.o. a následně DF finreal group s.r.o., se sídlem Praha 8, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, IČO 03327931, zastoupené Mgr. Jakubem Šnajbergem, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 807/64, o ochranu práv z ochranné známky a před nekalou soutěží, vedené u Městského soudu v Praze (jako soudu prvního stupně) pod sp. zn. 1 Cm 7/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu Praze (jako odvolacímu soudu) ze dne 25. 4. 2017, č. j. 3 Cmo 214/2016-78, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

                  O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná se dovoláním proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 2017, č. j. 3 Cmo 214/2016 – 78, domáhá jeho změny tak, že dovolací soud rozsudek ve vztahu k výrokům I. a III. rozsudku soudu prvního stupně žalobu zamítne, popř. rozsudek odvolacího soudu v tomto rozsahu zruší a věc v tomto rozsahu vrátí odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, je soudní poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona podáním dovolání.

Dovolatelka uhradila na základě nesprávné výzvy soudu prvního stupně soudní poplatek za dovolání pouze ve výši 4000 Kč, avšak soudní poplatek za dovolání ve věci samé, podané dne 17. 10. 2017, činí podle položky 23 bodu 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 14 000Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 15. března 2018, č. j. 23 Cdo 610/2018-27, doručeným žalované do datové schránky 21. března 2018, vyzval žalovanou, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení doplatila soudní poplatek za dovolání ve výši 10 000 Kč s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Podle sdělení ekonomického oddělení Nejvyššího soudu nebyl ke dni 5. 4. 2018 soudní poplatek zaplacen. Soud proto postupoval podle ust. 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a dovolací řízení zastavil.

V novém rozhodnutí o věci pak bude rozhodnuto i o nákladech dovolacího řízení (§ 224 odst. 3 o.s.ř.).

V Brně dne 9. 5. 2018

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu