Rozhodnutí NS

27 Nd 431/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:27 Nd 431/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.431.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Příslušnost soudu věcná
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 229 o. s. ř.
§ 235a odst. 1, 2 o. s. ř.
§ 9 odst. 2 o. s. ř.
§ 103 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/06/2019
ECLI:CZ:US:2019:2.US.1832.19.1 JUDr. Ludvík David - -
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 431/2018-21 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nejasné podání žalobce, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, č. j. 27 Cdo 3511/2018-377, takto: Řízení o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, č. j. 27 Cdo 3511/2018-377, se zastavuje. Odůvodnění: [1] Nejvyšší soud usnesením ze dne 7. 11. 2018, č. j. 27 Cdo 3511/2018-377, zamítl žádost žalobce S. M. o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I.) a dále jej vyzval, aby v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání (výrok II.). [2] Podáním ze dne 22. 11. 2018 napadl S. M. označené rozhodnutí žalobou pro zmatečnost adresovanou Nejvyššímu soudu, a navrhnul, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil. [3] Žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), představuje mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout toliko v zákoně vymezená pravomocná rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího, kterým bylo řízení skončeno, a to z důvodů zde uvedených. [4] Podle ustanovení § 235a odst. 1 a 2 o. s. ř. žalobu pro zmatečnost projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni; žalobu podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 o. s. ř. projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 o. s. ř.). Pro řízení o žalobě platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li stanoveno jinak. [5] Z výše uvedeného vyplývá, že k projednání žaloby pro zmatečnost proti usnesení dovolacího soudu není založena funkční příslušnost žádného soudu, a proto musí být řízení o ní podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastaveno. Učiní tak přímo Nejvyšší soud, jestliže mu byla žaloba adresována. [6] Jelikož nedostatek funkční příslušnosti soudu představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, ke kterému soud přihlíží kdykoli za řízení (§ 103 o. s. ř.), Nejvyšší soud řízení o žalobě pro zmatečnost podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 21. 5. 2019 JUDr. Petr Šuk předseda senátu