Rozhodnutí NS

30 Cdo 3428/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2018
Spisová značka:30 Cdo 3428/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3428.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3428/2018-225


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobců a) A. D., b) A. D., c) E. D., d) J. D., proti žalovaným 1) Město Šumperk, se sídlem v Šumperku, Nám. Míru 364/1, 2) M. N., 3) České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 376/1, 4) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu újmy, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 38/2012, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 1. 2017, č. j. 69 Co 395/2016-186, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Okresní soud v Šumperku jako soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 14 C 38/2012-172, zprostil JUDr. Jiřího Žáka, advokáta se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 3125/11, povinnosti zastupovat žalobce v tomto řízení (výrok I) a zamítl žádost žalobců o ustanovení zástupce pro řízení (výrok II).

Krajský soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I (výrok I usnesení odvolacího soudu) a ve výroku II jej zrušil a řízení v této části zastavil (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podali nezastoupení žalobci včasné dovolání. Zároveň podáním ze dne 9. 5. 2017 požádala žalobkyně b) žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 27. 11. 2017, č. j. 14 C 38/2012-209, soud prvního stupně vyzval žalobce a), c) a d), aby si pro podání dovolání zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Žalobce soud rovněž poučil, že neučiní-li tak ve lhůtě patnácti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Výzvou ze dne 27. 11. 2017, č. j. 14 C 38/2012-210, soud prvního stupně žalobkyni b) uložil, aby hodnověrně doložila své majetkové poměry. Vzhledem k tomu, že žalobkyně b) v uložené lhůtě na výzvu soudu nereagovala, soud prvního stupně její žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení zamítl usnesením ze dne 5. 2. 2018, č. j. 14 C 38/2012-211.

K odvolání žalobkyně b) odvolací soud naposledy zmíněné rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 28. 5. 2018, č. j. 69 Co 123/2018-220.

Usnesením ze dne 31. 7. 2018, č. j. 14 C 38/2012-222, vyzval soud prvního stupně žalobkyni b), aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Rovněž soud poučil žalobkyni b), že neučiní-li tak ve lhůtě patnácti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byli žalobci právně zastoupeni. Žalobci neprokázali ani netvrdili, že jsou zastoupeni advokátem nebo že sami mají právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobci nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, ačkoliv byli soudy nižších stupňů poučeni o následcích takového počínaní. Stejný závěr platí pro žalobkyni b), která sice žádala o ustanovení advokáta za účelem zastoupení pro dovolací řízení, na výzvu soudu prvního stupně však neobjasnila své majetkové a výdělkové poměry, a její žádost tedy byla zamítnuta.

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí. O náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 9. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu