Rozhodnutí NS

29 NSCR 71/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/22/2019
Senátní značka:29 NSCR 71/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.71.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Žaloba pro zmatečnost
Ustanovení zástupce
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 64 INS XY
29 NSČR 71/2019-B-604


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužnice J. R., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS XY, o dovolání T. R., narozeného XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2018, č. j. KSPH 64 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Dovolatel je povinen zaplatit České republice soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, na účet Krajského soudu v Praze.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako podané neoprávněnou osobou [§ 218 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)] odvolání T. R. (dále jen „T. R.“) proti usnesení ze dne 29. června 2017, č. j. KSPH 64 INS XY, jímž Krajský soud v Praze zamítl návrh T. R. na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal T. R. dovolání (podání ze dne 11. května 2019), domáhaje se jeho zrušení.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62, které je dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Vzhledem k objektivní nepřípustnosti dovolání nebylo nutné se zabývat nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř.).

Výrok o povinnosti T. R. zaplatit soudní poplatek z dovolání se opírá o ustanovení § 4 odst. 1 písm. i/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v aktuálním znění. Dovolatel totiž podal dovolání proti rozhodnutí, proti kterému takovou možnost vylučuje ustanovení § 238 o. s. ř.; učinil tak přesto, že se mu v napadeném rozhodnutí dostalo přiléhavého poučení o nepřípustnosti dovolání.

Soudní poplatek za dovolání činí (v souladu s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků tvořícího přílohu zákona o soudních poplatcích) 4 000 Kč. Ke splatnosti soudního poplatku srov. § 7 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích.

Nejvyšší soud závěrem poznamenává, že usnesením ze dne 2. května 2019, č. j. KSPH 64 INS XY, Krajský soud v Praze (pravomocně) zastavil řízení o návrhu T. R. na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Ani případné vyhovění jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků by však nemohlo zvrátit rozhodnutí o povinnosti dovolatele k úhradě soudního poplatku za dovolání (viz ustanovení § 11a zákona o soudních poplatcích).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (9. listopadu 2018) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 8. 2019Mgr. Milan Polášek
předseda senátu