Rozhodnutí NS

30 Nd 105/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:30 Nd 105/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.105.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 105/2019-33


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Tomáše Mottla v právní věci žalobce M. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Vídeňská 546/55, proti žalované GUMOTEX Automotive Jaroměř, s. r. o., identifikační číslo osoby 272 60 747, se sídlem v Jaroměři, V Lužinách 113, zastoupené JUDr. Liborem Konečným, advokátem se sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 247/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 247/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Náchodě.


O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Břeclavi dne 19. 9. 2018 se žalobce domáhal určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.

Ve vyjádření k žalobě žalovaná navrhla přenesení místní příslušnosti soudu k vhodněji umístěnému soudu, Okresnímu soudu v Náchodě.

V replice žalobce vyjádřil svůj souhlas s přenesením místní příslušnosti, resp. prohlásil, že „nevidí problém v postoupení věci.“

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený předkládajícímu soudu (Okresní soud v Břeclavi) a Okresnímu soudu v Náchodě, jemuž má být věc přikázána, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti k přikázání věci jinému soudu mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod).

Důvody předkládané Okresním soudem v Břeclavi jsou dostačující pro přikázání věci Okresnímu soudu v Náchodě za situace, kdy oba účastníci s takovým postupem souhlasí a má se tak zato, že žádný z účastníků nebude přikázáním věci poškozen. Lze očekávat, že u Okresního soudu v Náchodě jsou s ohledem na konkrétní okolnosti věci předpoklady pro procesně ekonomičtější průběh řízení s menšími náklady řízení pro účastníky. Tomuto závěru zejména svědčí skutečnost, že žalovaná i žalobce mají sídlo, resp. bydliště obvodu (či blízko) Okresního soudu v Náchodě, totéž lze očekávat i u případných svědků.

Nejvyšší soud tak podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. z důvodu vhodnosti přikázal věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Náchodě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu