Rozhodnutí NS

22 Cdo 1022/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:22 Cdo 1022/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1022.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř.
§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1022/2018-963


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně města Vlašimi, identifikační číslo osoby 00232947, se sídlem ve Vlašimi, Jana Masaryka 302, zastoupené Mgr. Martinem Vališem, advokátem se sídlem v Poděbradech, Havlíčkova 72/3, proti žalovaným 1) J. T., narozenému XY, bytem XY, a 2) H. T., narozené XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem se sídlem v Praze 4, Při Trati 1084/12, o zřízení věcného břemene provozování letiště podle § 30a zákona o civilním letectví, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 12 C 53/2010, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2017, č. j. 20 Co 459/2015-877, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. 22 Cdo 1022/2018-927, se opravuje tak, že datum narození žalované 2) H. T. namísto nesprávného XY správně zní:XY.


Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v uvedení nesprávného data narození žalované 2) H. T., vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu