Rozhodnutí NS

30 Cdo 679/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/03/2019
Spisová značka:30 Cdo 679/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.679.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 679/2018-74


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 526 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 133/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2017, č. j. 58 Co 354/2017-47, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal náhrady škody a zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu ve výši 526 000 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 6. 6. 2017, č. j. 25 C 133/2017-37, rozhodl, že podání žalobce ze dne 18. 4. 2017, ve spojení s podáním ze dne 25. 5. 2017, se odmítá (výrok I), žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II) a žalobci se pro řízení neustanovuje zástupce z řad advokátů (výrok III).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením ze dne 22. 9. 2017, č. j. 58 Co 354/2017-47, k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za podání dovolání ve výši 4 000 Kč (usnesením ze dne 20. 6. 2018, č. j. 30 Cdo 679/2018-66), přičemž o předchozí žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, a tedy i osvobození od soudních poplatků, bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 12. 2017, č. j. 25 C 133/2017-56, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2018, č. j. 58 Co 19/2018-62 (které nabylo právní moci dne 6. 2. 2018), tak, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobce tedy nenaplňuje ani předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Žalobce vyměřený soudní poplatek za podání dovolání ani dodatečně nezaplatil.

Dovolací soud proto řízení o dovolání podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. 9. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu