Rozhodnutí NS

11 Tcu 31/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/14/2019
Spisová značka:11 Tcu 31/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.31.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 31/2019-28

USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. 3. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. P., nar. XY, rozsudkem soudu Göteborgs Tingsrätt, oddělení 1, Švédské království, ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. B 9059-15, ve spojení s rozsudkem soudu Hovrätten för Västra Sverige, oddělení 3, Švédské království, ze dne 20. 11. 2015, sp. zn. B 4215-15, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem soudu Göteborgs Tingsrätt, oddělení 1, Švédské království, ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. B 9059-15, ve spojení s rozsudkem soudu Hovrätten för Västra Sverige, oddělení 3, Švédské království, ze dne 20. 11. 2015, sp. zn. B 4215-15, byl L. P. uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami závažného stupně podle § 1 odst. 1), 3), 4) a 5) švédského trestního zákona o omamných a psychotropních látkách, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a devíti měsíců.

2. Podle skutkových zjištění soudu Göteborgs Tingsrätt, oddělení 1, se L. P. předmětné trestné činnosti v podobě trestného činu nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami dopustil v podstatě tím, že

ve spolupachatelství s osobou B. N. dne 21. 7. 2015 do Švédska přes H. nedovoleně dovezli 3.006 g konopí, což je omamná a psychotropní látka, na niž se vztahuje zvlášť stanovený zákaz nebo podmínky dovozu, a nenahlásili tuto drogu k celnímu řízení, čímž L. P. ve spolupachatelství s B. N. nedovoleně drželi a osobním vozidlem dovezli tuto drogu do Švédska a nedovoleně ji přepravovali z H. do G. s cílem, aby zde B. N. toto konopí prodal. Poté, co L. P. dorazil s drogou do G., setkali se s B. N., nedovoleně přechovávali a přebalili část zásilky, načež B. N. pokračoval v nedovolené přepravě 252 g tohoto konopí, aby je odevzdal jako vzorek v G., přičemž L. P. a B. N. se tohoto jednání dopustili úmyslně.

3. Dne 5. 3. 2019 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem soudu Göteborgs Tingsrätt, oddělení 1, Švédské království, ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. B 9059-15, ve spojení s rozsudkem soudu Hovrätten för Västra Sverige, oddělení 3, Švédské království, ze dne 20. 11. 2015, sp. zn. B 4215-15, ve vztahu k osobě L. P. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.
  5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
   6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že L. P. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.
    7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený L. P. se dopouštěl úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mimo jiné i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom zvyšována zejména celkovým množstvím omamné látky, s níž se za účelem dosažení vlastního obohacení snažil společně s další osobou dále obchodovat. Ve vztahu k druhu a výměře uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byla za předmětné jednání uložena sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. P. příslušným soudem Švédského království hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

    8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

    P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


    V Brně dne 14. 3. 2019


    JUDr. Antonín Draštík předseda senátu


    Vypracoval:
    JUDr. Tomáš Durdík