Rozhodnutí NS

20 Cdo 471/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2020
Spisová značka:20 Cdo 471/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.471.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 107 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 471/2018-155
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D, v exekuční věci oprávněné AB 4 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, Nizozemské království, identifikační číslo osoby 34186049, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinnému J. P., narozenému XY, zemřelému dne 22. prosince 2017, posledně bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2864/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2016, č. j. 12 Co 291/2016-74, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

1. Shora označené rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 2016, č. j. 14 EXE 2864/2015-43, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce, napadl povinný dne 31. 10. 2016 dovoláním.

2. Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vyplývá, že za dovolacího řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

3. Ztratí-li účastník po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo dovolací řízení skončeno, posoudí dovolací soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud dovolací řízení zastaví (§ 107 odst. 1, věta první, a odst. 5, věta první, ve spojení s § 243b o. s. ř.).

4. Ze spisu se podává, že povinný po zahájení dovolacího řízení (31. 10. 2016) dne 22. prosince 2017 zemřel. Podle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. března 2020, č. j. 32 D 40/2018-285, bylo řízení o pozůstalosti v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno bez určení dědice a majetek nepatrné hodnoty byl vydán České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení nabylo právní moci dne 27. března 2020.

5. Protože dovolatel zemřel a nemá procesního nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., nezbylo soudu, než dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b o. s. ř. zastavit.


    6. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

7. Se zřetelem k výsledku dovolacího řízení se dovolací soud nezabýval návrhem povinného na odklad vykonatelnosti napadeného usnesení odvolacího soudu.


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2020


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu