Rozhodnutí NS

20 Cdo 4787/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:20 Cdo 4787/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4787.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Dražba
Dotčené předpisy:§ 336b odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 336k odst. 4 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/04/2019
IV.ÚS 1163/19
JUDr. Jan Filip
odmítnuto
08/27/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4787/2018-509


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci oprávněné L. O., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Šárkou Sedláčkovou, advokátkou se sídlem v Broumově, Generála Svobody č. 17, proti povinnému Z. O., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem v Trutnově, Svatojánské náměstí č. 47, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 10 E 4/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2018, č. j. 21 Co 169/2018-455, t a k t o :

I. Dovolání povinného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 29. června 2018, č. j. 21 Co 169/2018-455, potvrdil usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 9. května 2018, č. j. 10 E 4/2009-446, kterým okresní soud udělil oprávněné (vydražitelce) příklep k rozestavěnému domu č. p. XY na pozemku par. č. XY, dosud nezapsanému v katastru nemovitostí, a k účelovým stavbám společně postaveným s doplňkovou funkcí k hlavní budově na pozemku parc. č. XY to vše v obci XY katastrální území XY, za nejvyšší učiněné podání ve výši 160 000 Kč, které vydražitelce uložil zaplatit ve lhůtě 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž namítá, že odvolací soud při svém rozhodování řešil právní otázku, která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a to, zda je porušením zákona při nařízení a konání dražebního jednání vydání dražební vyhlášky a konání dražebního jednání před právní mocí usnesení o ceně. Poukazuje na to, že Okresní soud v Náchodě konal dne 9. května 2018 dražební jednání i přesto, že usnesení téhož soudu ze dne 29. března 2018, sp. zn. 10 E 4/2009, jímž bylo ve smyslu ustanovení § 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), po předchozí neúspěšné dražbě „odročeno“ dražební jednání právě na 9. května 2018 (de facto se jednalo o usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2019, sp. zn. 20 Cdo 4785/2018), ke dni konání (dalšího) dražebního jednání nenabylo právní moci, neboť proti němu povinný dne 11. dubna 2018 podal odvolání. Okresní soud tak přistoupil k dražbě, aniž by zde existovalo pravomocné rozhodnutí o výsledné ceně dražených nemovitých věcí. V této souvislosti odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2011, sp. zn. 20 Cdo 185/2011. Navrhuje proto, aby dovolací soudu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2018, č. j. 21 Co 169/2018-455, změnil tak, že v souladu s ustanovením § 336k odst. 4 o. s. ř. se usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 9. května 2018, č. j. 10 E 4/2009-446, mění tak, že se příklep neuděluje.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 336b odst. 1 o. s. ř. se výkon rozhodnutí provede dražbou, kterou soud nařídí po právní moci usnesení podle § 336a.

Podle ustanovení § 336k odst. 4 (dřív odst. 3) o. s. ř. odvolací soud usnesení o příklepu změní tak, že se příklep neuděluje, jestliže v řízení došlo k takovým vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělen proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby došlo k porušení zákona. Ze stejných důvodů změní odvolací soud i usnesení o předražku. Ustanovení § 219a se nepoužije.

Dovolatel namítá, že Okresní soud v Náchodě přistoupil k dražbě konané dne 9. května 2018 i přesto, že usnesení stanovující výslednou cenu nemovitých věcí doposud nenabylo právní moci. Výsledná cena dražených nemovitých věcí se však nestanovuje dražební vyhláškou či usnesením, kterým se nařizuje další dražební jednání (v této věci usnesením, kterým se odročuje dražební jednání), byť v tomto usnesení soud v souladu s pravidly obsaženými v ustanovení § 336m odst. 3 o. s. ř. stanovuje novou výši nejnižšího podání, nýbrž usnesením o ceně vydaným podle ustanovení § 336a o. s. ř. Okresní soud v Náchodě stanovil výslednou cenu dražených nemovitých věcí usnesením ze dne 20. srpna 2015, č. j. 10 E 4/2009-335, které nabylo právní moci dne 5. ledna 2016, tzn., ke dni konání (dalšího) dražebního jednání již bylo v právní moci. Dovolatel v této souvislosti odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2011, sp. zn. 20 Cdo 185/2011, podle kterého se porušením zákona při nařízení dražebního jednání (§ 336k odst. 3 o. s. ř.) rozumí zejména vydání dražební vyhlášky před právní mocí usnesení o výsledné ceně, přičemž je zcela nerozhodné, zda rozhodnutí o ceně nabylo právní moci dodatečně, neboť řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí je rozděleno do několika relativně samostatných fází, přičemž pravomocné rozhodnutí, jímž je ukončen určitý úsek (zde fáze určení ceny nemovité věci a jejího příslušenství, ceny závad a práv s nemovitou věcí spojených, určení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou a určení výsledné ceny), je předpokladem pro další pokračování v řízení (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 20 Cdo 4790/2007, či ze dne 23. května 2007, sp. zn. 20 Cdo 2006/2006). Nutno však podotknout, že citované rozhodnutí dovolacího soudu na posuzovanou věc dopadá toliko částečně, neboť, jak již bylo uvedeno výše, okresní soud nepřistoupil k dražbě oproti nepravomocnému usnesení o ceně ve smyslu ustanovení § 336a o. s. ř., nýbrž oproti nepravomocnému usnesení o nařízení (dalšího) dražebního jednání podle ustanovení § 336m o. s. ř. (dovolatel jej považuje za dražební vyhlášku).

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 20 Cdo 4883/2007, vyplývá, že za porušení zákona ve smyslu (nyní) ustanovení § 336k odst. 4 o. s. ř. nepovažuje nedostatek právní moci usnesení, jímž byla vydána dražební vyhláška, ve výrocích o výsledné ceně dražených nemovitostí, o výši jistoty a o závadách na nemovitostech. Dovolací soud v této souvislosti zdůrazňuje, že ustanovení § 336k odst. 4 o. s. ř. pro případnou změnu rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se příklep neuděluje, vyžaduje, aby šlo o situaci, kdy příklep byl udělen právě proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby došlo k takovému porušení zákona, bez kterého by příklep udělen nebyl, o takový případ se ovšem nejedná ani v citovaném rozhodnutí, ani v posuzované věci.

Odvolací soud (jakož i soud prvního stupně) tedy postupoval zcela v souladu s výše uvedenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, Nejvyšší soud proto dovolání povinného odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 2. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu