Rozhodnutí NS

26 Cdo 4637/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2019
Spisová značka:26 Cdo 4637/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4637.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4637/2018-308


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobce Společenství vlastníků XY, se sídlem XY, IČO: XY, zastoupeného JUDr. Stanislavem Mikyškou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Dobrovodská 2054/53, proti žalované E. P., bytem XY, zastoupené JUDr. Františkem Penkem, advokátem se sídlem v Jistebnici, Spojovací 29, o zaplacení částky 141.438,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 134/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 2018, č. j. 8 Cmo 278/2016-282, a o jejím návrhu na odklad vykonatelnosti tohoto rozsudku, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 2018, č. j. 8 Cmo 278/2016-282, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2015, č. j. 37 Cm 134/2013-229, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.
  O d ů v o d n ě n í :
   Žalobce se změněnou (resp. postupně rozšiřovanou) žalobou domáhal po žalované (vlastnici bytové jednotky č. XY nacházející se v domě č. p. XY v XY) zaplacení částky 141.438,20 Kč s příslušenstvím z titulu dlužných úhrad na správu domu a pozemku a záloh na úhradu za služby spojené s užíváním bytu.

   Městský soud v Praze (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 23. listopadu 2015, č. j. 37 Cm 134/2013-229, řízení ohledně částky 33.290,- Kč zastavil (výrok I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 98.920,- Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení (výrok II.), zamítl žalobu na zaplacení částky 9.228,- Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení (výrok III.) a rozhodl o nákladech řízení státu (výroky IV. a V.) a účastníků (výrok VI.).

   K odvolání žalované Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 30. července 2018, č. j. 8 Cmo 278/2016-282, citovaný rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II., IV., V. a VI. potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

   Žalovaná (zastoupena advokátem) podala proti v něm označeným výrokům rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání a s přihlédnutím k jeho obsahu se domáhala – prostřednictvím (způsobilého) dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „o.s.ř.“) – zrušení rozhodnutí v napadeném rozsahu a vrácení věci odvolacímu soudu v tomto rozsahu k dalšímu řízení. Současně podala návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku.
   Podle § 243 písm. a/ o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

   Dovolací soud dospěl k závěru, že jsou splněny předpoklady, za nichž lze odložit vykonatelnost napadeného rozsudku, jelikož jeho neprodleným výkonem (exekucí) by dovolatelce hrozila závažná újma na jejích právech. Částka, o niž v řízení jde (včetně nákladů řízení, které má dovolatelka žalobci nahradit), má totiž pro ni – s přihlédnutím k jejím majetkovým poměrům – nesporně zásadní význam. Rovněž účinky rozhodnutí dovolacího soudu (bylo-li by nesouhlasné s napadeným rozsudkem) by mohly být neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí (exekucí) zmařeny. Dovolací soud proto do doby, než bude o dovolání pravomocně rozhodnuto, vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně podle § 243 písm. a/ o.s.ř. odložil.

   Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
    V Brně dne 1. 2. 2019


    JUDr. Miroslav Ferák
    předseda senátu