Rozhodnutí NS

26 Nd 274/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:26 Nd 274/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.274.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 274/2018-266


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobkyně " 42 ", s.r.o., se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Sokolovská 131/86, IČO: 61060062, zastoupené Thomasem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze 1, Palackého 740/1, proti žalované E. H., P., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 203/2015, o návrhu žalované na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018, č. j. 30 Co 112/2018-222, t a k t o:


Návrh na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018, č. j. 30 Co 112/2018-222, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu10 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 31. října 2017, č. j. 17 C 203/2015-122, vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit (do patnácti dnů od právní moci rozsudku) tam specifikovaný byt; současně rozhodl o nákladech řízení účastnic.

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 17. dubna 2018, č. j. 30 Co 112/2018-222, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic.

Žalovaná (nezastoupena advokátem) dne 31. května 2018 doručila soudu prvního stupně podání, které lze – podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) – považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. Dne 31. července 2018 pak doručila Nejvyššímu soudu České republiky podání, jež lze – opět s přihlédnutím k jeho obsahu – pokládat za návrh na odklad právní moci citovaného rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 243 písm. b/ o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

V usnesení ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, jež bylo na zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. dubna 2018 schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud dovodil, že materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (či jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů účastníka řízení (dovolatele) beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti.

Vzhledem k tomu, že napadený rozsudek (ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně) ukládá žalované (dovolatelce) povinnosti k plnění (povinnost k vyklizení bytu a k zaplacení náhrady nákladů řízení), Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) její návrh na odložení právní moci napadeného rozhodnutí (§ 243 písm. b/ o.s.ř.) zamítl jako nedůvodný, neboť z povahy rozhodnutí (výroku) ukládajícího povinnost k plnění vyplývá, že jeho negativní dopady do poměrů účastníka řízení (dovolatele) se pojí výhradně s účinkem, že povinnosti v něm stanovené lze soudně vykonat (exekvovat), a mohou tedy být beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu