Rozhodnutí NS

29 Odo 783/2003

citace  citace s ECLI
Název judikátu:Valná hromada společnosti s ručením omezeným. Běh lhůty určené k doručení pozvánky na valnou hromadu.
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2004
Spisová značka:29 Odo 783/2003
ECLI:ECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.783.2003.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:§ 122 předpisu č. 40/1964Sb.
§ 243b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:B
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
I.ÚS 412/04
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

29 Odo 783/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci návrhu E., s. r. o. v likvidaci, zastoupené, advokátem, za účasti Ing. J. K., zastoupeného, advokátem, na povolení zápisu změn do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21276, o dovolání Ing. J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2003, č.j. 1 Cmo 48/2003-215, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ze dne 16.12.2002, č.j. F 11191/2001, F 17812/2001, F 21067/2001, F 32756/2001, F 21623/2002, C 21276-190, kterým tento soud rozhodl o zápisu výmazu jednatele Ing. J. K. do obchodního rejstříku se dnem zániku funkce 28.3.2001 a o zápisu způsobu jednání jménem společnosti.

V odůvodnění svého usnesení odvolací soud uvedl, že z průvodního dopisu R. P. ze dne 5.3.2001 a z údajů na obálce doporučené zásilky R 04791 pošty L. zjistil, že R. P. z pověření Ing. R. posílá Ing. K. pozvánku na valnou hromadu společnosti E., s. r. o., pozvánku na valnou hromadu společnosti E. - CZ s. r. o. a „ukončení účasti ve společnostech.“ Dopis je datován dne 5.3.2001, byl podán na poště L. 5.3.2001 doporučeně, do vlastních rukou, adresátem byl Ing. K., S. 161, … S. a pokus o doručení byl adresátu oznámen dne 6.3. 2001.

Po takto doplněném řízení není mezi účastníky sporu o tom, že pozvánka na valnou hromadu byla Ing. K. doručena dne 8.3.2001, jak tvrdí, když s tímto tvrzením korespondují i údaje uvedené na obálce poštovní zásilky (den podání 5.3.2001, jediné oznámení ze dne 6.3. a nevyznačení druhého pokusu o dodání ve smyslu ustanovení § 48 vyhlášky č. 225/2000 Sb.). Odvolací soud vyšel, stejně jako soud prvního stupně, z tohoto tvrzení, avšak dospěl k odlišnému závěru než tento soud.

V článku XV. společenské smlouvy si společníci kromě jiného sjednali, že valná hromada bude svolána jednateli písemnou pozvánkou, a to alespoň dvacet dnů přede dnem jejího konání, přičemž pozvánka musí být doručena nejméně dvacet dnů přede dnem konání valné hromady. Jinak platí, že nebyla doručena, pokud společník písemně nepotvrdí, že souhlasí se zkrácením lhůty pro konání valné hromady.

Je-li ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným stanovena lhůta pro doručení pozvánky na valnou hromadu způsobem „nejméně dvacet dnů přede dnem konání valné hromady“, je rozhodnou událostí pro její počítání právě den konání valné hromady a takovou lhůtu je třeba počítat zpětně ode dne, který předchází dnu konání valné hromady (analogie § 122 odst. 1 občanského zákoníku - dále jen „obč. zák.“). Aby nedošlo k porušení práv společníka, musí být nejpozději dvacátý den přede dnem konání valné hromady pozvánka společníku doručena.

V projednávané věci byla písemná pozvánka na valnou hromadu konanou dne 28.3.2001 doručena Ing. K. 8.3.2001, tedy dvacátý dne přede dnem konání valné hromady a z těchto důvodů nedošlo k porušení jeho práv společníka pozdním doručením oznámení o konání valné hromady. Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal Ing. K. dovolání. Co do jeho přípustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“).

V dovolání uvedl, že odvolací soud učinil právní závěr, že v projednávané věci byla písemná pozvánka na valnou hromadu doručena Ing. K. 8.3.2001, tedy dvacátý den přede dnem konání valné hromady. Podle soudu postačuje, je-li pozvánka na valnou hromadu společníkovi doručena dvacátý den. To však je podle dovolatele v rozporu s ustanovením § 122 obč. zák., neboť podle tohoto ustanovení počíná běžet lhůta určená podle dnů dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. V projednávané věci je rozhodující pro počátek běhu lhůty den doručení pozvánky, takže tento den nelze do lhůty počítat. Lhůta pro svolání valné hromady proto dodržena nebyla.

Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., není však důvodné.

Jestliže lhůta stanovená podle dnů nenásleduje po dni rozhodném pro její počátek, jak je tomu např. v ustanovení § 181 odst. 2 obch. zák. (srv. text „představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání“), ale tomuto dnu předchází, musí se tato lhůta počítat od rozhodného dne zpětně. Určuje-li tedy společenská smlouva navrhovatelky, že pozvánka na valnou hromadu musí být doručena alespoň dvacet dnů před jejím konáním, je rozhodným dnem pro počítání lhůty den konání valné hromady. Tento den se do dvacetidenní lhůty nezapočítává. Prvním započítávaným dnem je proto 27.3.2001 a posledním dnem lhůty je den 8.3.2001. Byla-li tedy pozvánka na valnou hromadu, jak uzavřel odvolací soud a tvrdil dovolatel, doručena 8.3. 2001, byla doručena v souladu se společenskou smlouvou.

Protože se dovolateli nepodařilo zpochybnit prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu správnost právního posouzení věci odvolacím soudem, Nejvyšší soud dovolání usnesením bez jednání zamítl (§ 243b odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. dubna 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu