Rozhodnutí NS

30 Nd 448/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:30 Nd 448/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.448.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 14 odst. 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 448/2018-147


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně Z. L., nar. XY, bytem XY, zastoupené Ing. Alexandrem Loukinovem, nar. 16. 5. 1958, obecným zmocněncem bytem jako žalobkyně, proti žalovanému Družstvu DUO 5. května, IČO: 26728052, se sídlem v Praze 4, 5. května 1661, zastoupenému Mgr. Jiřím Ostrýtem, advokátem se sídlem v Praze 2, Moravská 924, o nahrazení projevu vůle, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 81 Cm 373/2015, o námitce podjatosti, takto:

Námitka podjatosti předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Františka Švantnera se zamítá.


Odůvodnění:

Žalobkyně se svou žalobou na žalované domáhá nahrazení projevu vůle. Odvolací řízení o odvolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2017, č. j. 81 Cm 373/2015-100, je vedeno u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 101/2018.

Podáním datovaným dne 4. 12. 2018 a Vrchnímu soudu v Praze doručeným dne 5. 12. 2018 žalobkyně vznesla námitku podjatosti předsedy odvolacího senátu JUDr. Františka Švantnera. Ve svém podání odkázala na skutečnost, že JUDr. František Švantner byl členem senátu, který rozhodoval ve věci vedené v odvolacím řízení u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 442/2012. Rozsudek odvolacího soudu v odkazované věci je podle žalobkyně věcně nesprávný, v jeho odůvodnění byla uvedena „vědomě účelově nepravdivá tvrzení“ a řízení bylo zatíženo vadami blíže specifikovanými v námitce podjatosti. JUDr. František Švantner podle žalobkyně „jako člen senátu svým osobním postupem nijak nebránil nepravostem, které uváděl předseda JUDr. S. Bernard v odůvodnění rozsudku“, přičemž žalobkyně má za to, že tyto „nepravosti také vycházely z nečeského etnického původu I. L., což je i případ žalobce“.

Předseda senátu JUDr. František Švantner se ke vznesené námitce podjatosti vyjádřil tak, že nemá žádný vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro něž by měl být vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 15a odst. 1 o. s. ř. mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Námitka podjatosti vznesená žalobkyní je zjevně nedůvodná, neboť jak výslovně plyne z citovaného ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v jeho rozhodování v jiných věcech. Uvedené platí bez ohledu na to, že podle mínění žalobkyně mělo být uvedené rozhodnutí ovlivněno tím, že účastnice řízení v odkazované věci nebyla české národnosti. Okolnost, že žalobkyně nesouhlasí s rozhodnutím v jiné věci, na jehož vydání se JUDr. František Švantner jako člen odvolacího soudu podílel, nemůže založit důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, když žalobkyně netvrdí žádné konkrétní skutečnosti, které by vedly k závěru, že je dán poměr tohoto soudce k nyní projednávané věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům.

Na základě uvedeného byla námitka podjatosti vznesená žalobkyní zamítnuta jako nedůvodná.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu