Rozhodnutí NS

24 Cdo 1287/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/26/2019
Spisová značka:24 Cdo 1287/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.1287.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 1287/2019-338


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Pavla Vrchy ve věci posuzované M. V., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Žďárou, advokátem se sídlem v Kroměříži, Milíčovo nám. 620/3, za účasti opatrovníka I. V., narozeného XY, bytem XY, a Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočka ve Zlíně, se sídlem ve Zlíně, Dlouhé Díly č. 351, o omezení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp.zn. 0 P 135/2009, o dovolání M. V. proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín, ze dne 30. října 2018, č.j. 60 Co 260/2018-304,
t a k t o :


      I. Řízení o dovolání M. V. se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, rozsudkem ze dne 30.10.2018, č.j. 60 Co 260/2018-304, změnil rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11.1.2017,
č.j. P 135/2009-174, tak, že posuzovanou M. V. ve vymezeném rozsahu omezil ve svéprávnosti na dobu pěti let a stanovil práva a povinnosti opatrovníka I. V. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala M. V. dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky (označené jako odvolání).


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Požadavku na povinné zastoupení dovolatel, který je fyzickou osobou bez dosaženého právnického vzdělání, nevyhoví již tím, že má zástupcem advokáta (případně notáře,
jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem (nebo notářem) také sepsáno, jak vyžaduje ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2000 pod č. 64, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2009 pod č. 80).


V dané věci podala posuzovaná M. V. dovolání sama; poté, co byla soudem prvního stupně vyzvána, aby si zvolila zástupcem konkrétního advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, požádala o ustanovení zástupce. Pravomocným usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 29.1.2019, č.j. P 135/2009-326, jí byl ustanoven zástupce – advokát JUDr. Petr Žďára. Usnesením ze dne 12.3.2019, č.j. P 135/2009-239, Okresní soud v Kroměříži vyzval ustanoveného zástupce posuzované JUDr. Petra Žďáru, aby ve stanovené lhůtě doplnil a opravil dovolání posuzované tak, aby bylo v souladu s ustanovením § 241 a § 241a o.s.ř. Usnesení obsahuje také poučení, že nebude-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve stanovené lhůtě odstraněn, soud dovolací řízení zastaví.

V soudem stanovené lhůtě ustanovený zástupce dovolání podané samotnou posuzovanou nedoplnil ani nesdělil, že se s jejím dovoláním ztotožňuje. V podání doručeném soudu dne 28.3.2019 uvedl, že podání posuzované neobsahuje žádný relevantní dovolací důvod, že tento nezjistil ani při podrobném prostudování soudního spisu, proto nemůže výzvě k doplnění dovolání vyhovět, a že je přesvědčen, že opatrovník I. V. posuzované (své matce) situaci řádně objasnil.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v řízení o dovolání, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu