Rozhodnutí NS

21 Cdo 1489/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/21/2018
Spisová značka:21 Cdo 1489/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.1489.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vydědění
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 369a odst. 1 písm. b) předpisu č. 40/1964Sb. ve znění do 31.12.2013
§ 241a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1489/2018-214


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce M. H., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Stejskalem, advokátem se sídlem v Praze 3, nám. Jiřího z Poděbrad č. 18, proti žalované České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČ 69797111, o určení dědice, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 231/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2017, č. j. 68 Co 53/2017-171,

takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Zdeňka Stejskala, advokáta se sídlem v Praze 3, nám. Jiřího z Poděbrad č. 18.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2017, č. j. 68 Co 53/2017-171, není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je z hlediska závěru o nedůvodnosti vydědění žalobce zůstavitelkou J. H., zemřelou dne 20.5.2011, podle ustanovení § 369a odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ve znění účinném do 31.12.2013; srov. § 3069 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.8.1996, sp. zn. 6 Co 10/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 23, ročník 1998; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.9.1997, sp. zn. 2 Cdon 86/97, publikovaný v časopise Soudní judikatura pod č. 21, ročník 1998; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.10.2007, sp. zn. 21 Cdo 403/2007; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.7.2013, sp. zn. 21 Cdo 2447/2012), a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Pokud dovolatelka v dovolání vznáší také výhrady ke správnosti a úplnosti skutkových zjištění, které byly pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, a proti hodnocení důkazů odvolacím soudem (zejména výpověďmi svědků),
a činí-li z výsledků dokazování odlišná skutková zjištění, než odvolací soud, a z nich dovozuje vlastní (odlišný) právní názor na věc, uplatnila tím jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (ve znění účinném do 29.9.2017); dovolání tak trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. (ve znění účinném do 29.9.2017) odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 8. 2018


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu