Rozhodnutí NS

21 Cdo 1436/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/08/2020
Spisová značka:21 Cdo 1436/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.1436.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 366/21
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1436/2020-754


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobkyně B. B., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Martinem Slobodníkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Prachaticích, U Rybníčku č. 553, proti žalované Obchodní akademii České Budějovice, Husova 1, se sídlem v Českých Budějovicích, Husova č. 1, IČO 60076046, o 200 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 276/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. února 2020, č. j. 19 Co 889/2019-717, takto:


Odkládá se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. února 2020, č. j. 19 Co 889/2019-717, ve výroku III. o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 25. 2. 2019, č. j. 23 C 276/2017-492, uložil žalované zaplatit žalobkyni 75 000 Kč a nahradit jí náklady řízení ve výši 34 278 Kč (výroky I. a III.), a co do částky 125 000 Kč žalobu zamítl (výrok II).

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 25. 2. 2020, č. j. 19 Co 889/2019-717, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že žalobu i ohledně 75 000 Kč zamítl (výrok I), ve výroku II. rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok II.) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 231 094,50 Kč k rukám zástupce žalované (výrok III.).

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) dovolání směřující proti výroku o věci samé a navrhla, aby byla odložena vykonatelnost výroku III. (o náhradě nákladů řízení) rozsudku odvolacího soudu. Návrh odůvodnila tím, že žalovaná dopisem ze dne 3. 4. 2020 vyzvala žalobkyni k zaplacení náhrady nákladů řízení ve výši 231 094,50 Kč ve lhůtě do 30. 4. 2020 a na uvedeném setrvala i poté, co byla žalobkyní upozorněna na podané dovolání. Žalobkyně je invalidní, její invalidní důchod činí 7 913 Kč, příjem z pracovního poměru potom 14 661 Kč hrubého, dále s ohledem na svůj zdravotní stav pobírá příspěvek na péči 4 400 Kč a příspěvek na mobilitu 550 Kč. Poukázala na to, že žalovaná hospodaří s rozpočtem cca 23 mil. Kč, proto přiznané náklady tvoří pouze „zlomek“ uvedené částky a nijak odklad úhrady žalovanou neohrozí, naopak bezprostřední výkon rozhodnutí by žalobkyni přivedl do stavu existenční nouze a hrozí jí tak závažná újma.

Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Protože by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 2. 2020, č. j. 19 Co 889/2019-717, hrozila dovolatelce s ohledem na její zdravotní stav a majetkové poměry závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost výroku III. rozsudku odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 6. 2020

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu