Rozhodnutí NS

29 Nd 41/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/11/2018
Spisová značka:29 Nd 41/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.41.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 41/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného E.ON Energie, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 26078201, zastoupeného Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, proti povinnému P. B., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4173/2017, o určení místní příslušnosti, takto:Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4173/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 5. prosince 2017, podaným u soudní exekutorky JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D., Exekutorský úřad Brno-město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávky ve výši 38 013 Kč, na základě rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 12. července 2017, č. j. 109 C 12/2016-39. Dne 6. prosince 2017 požádala označená soudní exekutorka Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 8. ledna 2018, č. j. 53 EXE 4173/2017-12, Okresní soud v Břeclavi vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k odvolání oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. Okresní soud zjistil, že povinný neprochází lustrací v Centrální evidenci obyvatel, přičemž z Informačního systému základních registrů se podává, že povinný není občanem České republiky. Exekuční titul byl povinnému doručen na adresu uvedenou v záhlaví. Ze spisu dále vyplývá, že Okresní soud v Břeclavi z registru obyvatel Slovenské republiky zjistil, že povinný má na uvedené adrese trvalý pobyt, přičemž nemá (ani v minulosti neměl) povolený pobyt na území České republiky.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 10. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu