Rozhodnutí NS

5 Tdo 202/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:03/06/2019
Spisová značka:5 Tdo 202/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.202.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
Zločinné spolčení
Zneužití pravomoci úřední osoby
Dotčené předpisy:§ 21 odst. 1 tr. zákoníku
§ 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku
§ 329 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku
§ 256 odst. 1, 2 písm. a, c) tr. zákoníku
§ 163a odst. 1 tr. zák.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
5 Tdo 202/2019-193


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. 3. 2019 o dovolání, které podal obviněný M. D., nar. XY, bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2016, sp. zn. 1 To 19/2016, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 42/2013, takto:


Podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 1559/2018 a 5 Tdo 202/2019.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1559/2018.

Odůvodnění

1. U Krajského soudu v Českých Budějovicích byla v roce 2011 podána obžaloba na celkem 52 obviněných, přičemž tento soud z organizačně˗technických důvodů původně společnou věc před vyhlášením meritorního rozhodnutí rozčlenil do pěti samostatných věcí, a to pod sp. zn. 17 T 38/2013, 17 T 39/2013, 17 T 40/2013, 17 T 41/2013 a 17 T 42/2013.

2. Ve věci vedené pod sp. zn. 17 T 38/2013 krajský soud rozhodoval ohledně obviněných Z. B., P. B., J. K., P. K., L. P., K. S., F. V., J. V. a Š. W., pod sp. zn. 17 T 39/2013 ohledně obviněných J. A., M. B., K. B., F. D., D. H., I. K., J. P., V. S., J. T., pod sp. zn. 17 T 40/2013 ohledně obviněných J. G., L. G., R. K., M. K., R. K., D. P., Z. R., J. T., I. T., S. V., dále pod sp. zn. 17 T 41/2013 ohledně obviněných P. B., L. H., P. J., P. K., P. M., B. N., V. R., J. Š., Z. U. (dříve K.) a P. V., a konečně pod sp. zn. 17 T 42/2013 ohledně obviněných M. D., J. H., V. K., M. K., V. K., M. P., M. S., B. Š., S. Š. a L. T.

3. Za účelem projednání odvolání obviněných Ing. J. A., Z. B., M. B., K. B., P. B., P. B., F. D., M. D., J. G., L. G., D. H., J. H., L. H., P. J., I. K., R. K., V. K., J. K., M. K., V. K., M. K., P. K., P. M., B. N., M. P., L. P., D. P., J. P., V. R., Z. R., K. S., V. S., J. S., M. S., B. Š., J. Š., S. Š., L. T., J. T., J. T., I. T., S. V., F. V., P. V., J. V. a státního zástupce Krajského státního zastupitelství byly shora uvedené věci (Krajským soudem v Českých Budějovicích vedené pod sp. zn. 17 T 38/2013, 17 T 39/2013, 17 T 40/2013, 17 T 41/2013 a 17 T 42/2013) předloženy Vrchnímu soudu v Praze ke konání odvolacího řízení. Vrchní soud výše citované trestní věci spojil ke konání společného řízení pod sp. zn. 1 To 19/2016, přičemž o všech odvoláních rozhodl rozsudkem ze dne 27. 5. 2016, sp. zn. 1 To 19/2016.

4. Proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze podali dovolání obvinění Z. B., K. S., F. V., D. H., Z. R., I. T., P. J. a V. R.. Krajský soud v Českých Budějovicích za účelem jejich projednání a rozhodnutí předložil Nejvyššímu soudu dne 11. 12. 2018 věci vedené pod sp. zn. 17 T 38/2013, 17 T 39/2013, 17 T 40/2013, 17 T 41/2013, týkající se uvedených obviněných a jsou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1559/2018.

5. Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2016, sp. zn. 1 To 19/2016, podal dovolání rovněž obviněný M. D., jeho věc vedená u krajského soudu pod sp. zn. 17 T 42/2013, však byla Nejvyššímu soudu předložena dodatečně až dne 14. 2. 2019 a je vedena samostatně pod sp. zn. 5 Tdo 202/2019.

6. Dovolání všech shora vyjmenovaných obviněných směřují proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2016, sp. zn. 1 To 19/2016, jako soudu odvolacího v trestních věcech vedených u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 38/2013, 17 T 39/2013, 17 T 40/2013, 17 T 41/2013 a 17 T 42/2013. Je proto nesporné, že trestní věc obviněného M. D. souvisí s trestní věcí obviněných Z. B., K. S., F. V., D. H., Z. R., I. T., P. J., V. R.. Za uvedeného stavu je důvodný zájem na vedení společného řízení o dovoláních všech těchto obviněných.

7. Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam o spojení obou věcí týkajících se dovolání všech obviněných ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že tyto věci budou v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1559/2018.

Poučení: Proti rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. 3. 2019

JUDr. Blanka Roušalová
předsedkyně senátu