Rozhodnutí NS

21 Cdo 893/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:21 Cdo 893/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.893.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 893/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, IČO 45317054, proti povinným 1) P. H., narozené dne XY, bytem v XY, 2) L. B., narozené dne XY, bytem v XY, oběma zastoupeným M. Š., narozeným dne XY, bytem v XY, a 3) M. Š., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Petrem Veselým, advokátem se sídlem v Kadani, Nerudova č. 348, pro 3 494 216,76 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové se sídlem exekutorského úřadu v Praze 6, Bělohorská č. 270/17, pod sp. zn. 180 EX 19065/08, o dovolání povinného 3) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2018 č. j. 20 Co 321/2018-224, takto:

Návrh povinného 3) na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2018 č. j. 20 Co 321/2018-224 se zamítá.


Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková se sídlem exekutorského úřadu v Praze 6, Bělohorská č. 270/17, usnesením ze dne 7. 8. 2018 č. j. 180 EX 19065/08-171 vydala dražební vyhlášku o elektronické dražbě zástavy – nemovitých věcí specifikovaných v bodě III. dražební vyhlášky.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 17. 12. 2018 č. j. 20 Co 321/2018-224 potvrdil uvedené usnesení soudní exekutorky s tím, že do dražby mohou přihlásit své pohledávky pouze věřitelé, kteří mají pohledávky zajištěny zástavním právem na dražené nemovitosti.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný 3) dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost napadeného usnesení. Návrh odůvodnil tím, že pokud nebude odložena vykonatelnost napadeného usnesení, hrozí realizace dražby, a povinný tak nevratně ztratí vlastnické právo k zastaveným pozemkům i přes případný následný úspěch dovolání.

Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit
a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo
b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 30. 8. 2017 sp. zn. 29 Cdo 78/2016 uvedl, že s přihlédnutím k účelu, k němuž slouží odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a které musí být splněny kumulativně, to, že:

1) dovolání nemá vady, které by bránily v pokračování v dovolacím řízení, a je včasné a přípustné (subjektivně i objektivně),
2) podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí lze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci,
3) neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí] by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech,
4) podle obsahu spisu je pravděpodobné (možné), že dovolání bude úspěšné,
5) odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (nedotkne se právních poměrů třetí osoby).

Na podkladě těchto kritérií pro rozhodnutí o návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud v této věci uzavřel, že není splněn předpoklad uvedený pod bodem 1), neboť pokračování v dovolacím řízení brání skutečnost, že povinný 3), jakožto dovolatel, dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání, který je splatný podáním dovolání [srov. ustanovení § 7 odst. 1 větu první a § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

V projednávané věci navíc není naplněn ani předpoklad k odložení vykonatelnosti uvedený pod bodem 2), neboť napadeným usnesením odvolacího soudu nebyla uložena povinnost k plnění. Takové usnesení je, není-li stanoveno jinak, vykonatelné, jakmile bylo doručeno, a není-li je třeba doručovat, jakmile bylo vyhlášeno nebo vyhotoveno (§ 171 odst. 2 o. s. ř.), a nelze podle něj nařídit výkon rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu nebo exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb.; odložení vykonatelnosti podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. proto u tohoto usnesení nepřipadá v úvahu.

Vzhledem ke shora uvedenému Nejvyšší soud návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu