Rozhodnutí NS

30 Cdo 1908/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/09/2016
Spisová značka:30 Cdo 1908/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1908.2015.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1908/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, v právní věci žalobce Ing. J. L. V., zastoupený Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, proti žalované obchodní společnosti Vydavatelství Referendum s.r.o., se sídlem v Brně, Poštovská 445/8, IČO 28355547, zastoupené JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 117/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 1 Co 200/2014-216, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. října 2015, č.j. 30 Cdo 1908/2015-267, se v záhlaví opravuje tak, že žalobce je správně zastoupen Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, namísto původně chybně uvedeného JUDr. Ivana Vávry, advokáta se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá 16.


O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. října 2015, č.j. 30 Cdo 1908/2015-267, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v neodpovídajícím označení zástupce žalobce. Dne 13. března 2015 oznámil Mgr. Marek Vojáček, že převzal 11. března 2015 právní zastoupení žalobce v této věci. Tímto dnem tak došlo k vypovězení plné moci dosavadního zástupce JUDr. Ivana Vávry (§ 28 odst. 3 o.s.ř.). Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. března 2016JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu