Rozhodnutí NS

20 Nd 190/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2020
Spisová značka:20 Nd 190/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.ND.190.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 190/2020
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Trading CZ s.r.o. se sídlem v Praze 4, U Habrovky č. 247/11, identifikační číslo osoby 27243133, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému K. Ř., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mikulandská č. 122/4, pro 15 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 1260/2010, o návrhu oprávněné na odklad právní moci a vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2020, č. j. 55 Co 274/2019-710, takto:

I. Právní moc výroku I. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2020, č. j. 55 Co 274/2019-710, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném oprávněnou proti tomuto usnesení.

II. Vykonatelnost výroku II. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2020, č j. 55 Co 274/2019-710, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném oprávněnou proti tomuto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


1. Proti výše specifikovanému usnesení Městského soudu v Praze (dále „odvolací soud“) podala oprávněná dovolání, návrh na odklad právní moci výroku I. a na odklad vykonatelnosti výroku II. tohoto usnesení. Dle oprávněné hrozí, že minimálně do doby rozhodnutí o podaném dovolání pozbude zajištění své pohledávky za povinným a v případě, že povinnému bude muset uhradit částku 61 589 Kč dle výroku II. předmětného usnesení, a dovolací soud poté dovolání vyhoví, bude pohledávka oprávněné na vrácení této částky vůči povinnému v důsledku vedeného insolvenčního řízení fakticky nevymahatelná.

2. Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

3. Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř., před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

4. Podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení.

5. Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci výroku I. usnesení odvolacího soudu a pro odklad vykonatelnosti výroku II. usnesení odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedenými výroky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 5. 2019
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu