Rozhodnutí NS

26 Cdo 2297/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/04/2019
Spisová značka:26 Cdo 2297/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2297.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2297/2019-196


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 896/2, IČO 00090883, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, proti žalovaným 1) R. J., narozenému XY, a 2) A. H., narozené XY, oběma bytem XY, zastoupeným Mgr. Terezou Šlachtovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo nám. 40/24, o zaplacení částky 141 002 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 8 C 202/2017, o dovolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2018, č. j. 71 Co 339/2018-127, takto:

I. Řízení o dovolání žalované 2) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

       Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

  Žalovaná 2) nezastoupena advokátem podala včasné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2018, č. j. 71 Co 339/2018-127.

  Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 27. 3. 2019, č. j. 8 C 202/2017-175, byla žalovaná 2) vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení opravila své dovolání a odstranila nedostatek zastoupení ve smyslu § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. s tím, že byla zároveň poučena o důsledcích své nečinnosti. Toto usnesení bylo žalované 2) doručeno dne 2. 4. 2019. Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 4. 2019, č. j. 8 C 202/2017-188, byla žalované 2) ustanovena zástupcem advokátka Mgr. Tereza Šlachtová. Toto usnesení nabylo právní moci dne 21. 5. 2019.

  V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“.

  Podle ustanovení § 241 odst. l věta první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

  Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

  Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout. Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn již tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta, případně že mu je advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu, jako tomu bylo i v tomto případě, nýbrž s ohledem na dikci ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem také sepsáno. Jestliže je dovolateli právní zástupce ustanoven až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné, aby tento podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, pod č. 80, roč. 2009, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4345/2015).

  V dané věci žalovaná podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem či notářem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Vzhledem k tomu, že následně ustanovená zástupkyně dovolání žalované nedoplnila ani nenahradila vlastním podáním v zákonné lhůtě dvou měsíců, která počala dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. běžet dnem právní moci usnesení, jímž byla ustanovena zástupkyní žalované, a uplynula dne 22. 7. 2019, nebyla splněna shora naznačená podmínka dovolacího řízení. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 4257/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017, sp. zn. 26 Cdo 6060/2016).

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 4. 11. 2019


  JUDr. Jitka Dýšková
  předsedkyně senátu