Rozhodnutí NS

30 Cdo 1091/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:30 Cdo 1091/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1091.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1091/2018-115


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce N. v. H., narozeného XY, státního příslušníka Vietnamské socialistické republiky, v České republice naposledy bytem XY, zastoupeného JUDr. Matoušem Jírou, advokátem, se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/13, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 25/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2017, č. j. 17 Co 365/2017-91, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení


Odůvodnění:

Žalobou, došlou soudu dne 10. 2. 2017, podanou jménem žalobce a elektronicky podepsanou advokátem JUDr. Matoušem Jírou, se žalobce domáhal náhrady nemajetkové újmy.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále také „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 10. 8. 2017, č. j. 20 C 25/2017-71, zastavil řízení (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále také „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I (výrok I), změnil jeho rozhodnutí ve výroku II tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II), a rozhodl o nároku na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2019, č. j. 30 Cdo 1091/2018-112, byl dovolatel vyzván, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč. Současně byl poučen, že nebude-li v uvedené lhůtě soudní poplatek zaplacen, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Výzva byla právnímu zástupci žalobce doručena dne 16. 12. 2019. Dnem 31. 12. 2019 žalobci marně uplynula lhůta k zaplacení soudního poplatku.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 2. 1. 2018 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože dovolatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek za dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu