Rozhodnutí NS

25 Cdo 3998/2018; 25 Cdo 4286/2018; 25 Cdo 4285/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/17/2019
Spisová značka:25 Cdo 3998/2018; 25 Cdo 4286/2018; 25 Cdo 4285/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3998.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Řízení u dovolacího soudu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3998/2018-169
25 Cdo 4285/2018
25 Cdo 4286/2018


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: P. B., narozen XY, bytem XY, proti žalované: M. D.vořáčková, IČ: XY, soudní exekutorka se sídlem XY, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 80/2016, o dovoláních žalobce proti 1) usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2016, č. j. 19 Co 325/2016-65, 2) usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2017, č. j. 19 Co 101/2017-95, a 3) usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 7. 2017, č. j. 19 Co 188/2017-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2016, č. j. 19 Co 325/2016-65, bylo potvrzeno usnesení ze dne 7. 10. 2016, č. j. 20 C 80/2016-57, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2017, č. j. 19 Co 101/2017-95, bylo potvrzeno usnesení ze dne 1. 3. 2017, č. j. 20 C 80/2016-84, kterým Okresní soud v Hradci Králové zastavil řízení o dalším návrhu žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 7. 2017, č. j. 19 Co 188/2017-120, bylo potvrzeno usnesení ze dne 6. 6. 2017, č. j. 20 C 80/2016-101, kterým Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o zastavení řízení, protože žalobce ani přes výzvu soudu nezaplatil soudní poplatek.

Proti těmto usnesením podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem. Nedostatek povinného zastoupení neodstranil ani poté, co byl usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2019, č. j. 25 Cdo 3998/2018, 25 Cdo 4285/2018, 25 Cdo 4286/2018-161, podle § 241b odst. 2 ve spojení s § 241 o. s. ř. vyzván, aby si ustanovil zástupce pro dovolací řízení. Reagoval pouze další žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dovolací soud nepřihlížel podle § 43 odst. 2 věty druhé a třetí o. s. ř. (ve vztahu k odstraňování vad jiných podání než dovolání se v dovolacím řízení toto ustanovení užije – srov. § 243b o. s. ř.) k podání dovolatele ze dne 22. 3. 2019 označenému též jako námitka podjatosti, aniž obsahuje náležitosti takového podání; o tomto následku byl dovolatel poučen ve výzvě Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2019, č. j. 25 Cdo 3998/2018, 25 Cdo 4285/2018, 25 Cdo 4286/2018-164.
Nejvyšší soud o dovolání proti všem třem rozhodnutím odvolacího soudu vzhledem k datu jejich vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud všechna dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. června 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu