Rozhodnutí NS

20 Cdo 600/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:20 Cdo 600/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.600.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 600/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného F. S., narozeného dne XY, bytem XY, proti povinnému J. N., narozenému dne XY, bytem ve XY, zastoupenému Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem se sídlem v Sušici, nábřeží Karla Houry č. 180, za účasti manželky povinného T. N., narozené dne XY, bytem ve XY, pro 2 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 134 EX 04492/16, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 2018, sp. zn. 24 Co 1534/2018, t a k t o :


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 2018, sp. zn. 24 Co 1534/2018-122, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2019, sp. zn. 20 Cdo 600/2019.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu