Rozhodnutí NS

3 Tz 8/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:3 Tz 8/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TZ.8.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Spojení trestních věcí
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tz 8/2019-9
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 2. 2019 ve věci stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného A. W., nar. XY, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. p. a. se spojují věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tz 7/2019 a 3 Tz 8/2019 ke společnému řízení.

Věc bude nadále vedena pod sp. zn. 3 Tz 7/2019.
Odůvodnění:

Ministr spravedlnosti podal dne 17. 1. 2019 pod sp. zn. MSP-133/2018-OJD-SPZ/5 stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněných K. Ch., nar. XY, J. Z., nar. XY, a obviněného A. W., nar. XY. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tz 7/2019 (obvinění Ch. a Z.) a pod sp. zn. 3 Tz 8/2019 (obviněný W.).

Stížnost pro porušení zákona byla podána proti dvěma rozhodnutím, která jsou však obsahově shodná, když jde o rozhodnutí státní zástupkyně, která zamítla stížnosti obviněných K. Ch., nar. XY, J. Z., nar. XY, a A. W., nar. XY, proti usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 2. 10. 2017, č. j. 1 Zt 163/2017-98 (obviněný W.), a ze dne 3. 7. 2017, č. j. 1 Zt 163/2017-49 (zbylí dva obvinění). Jedná se o obsahově shodné námitky vůči procesnímu postupu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem, která rozhodla sama, ačkoli měla věc předložit k rozhodnutí nadřízenému státnímu zástupci v situaci, když sama dala policejnímu orgánu pokyn k zahájení trestního stíhání obviněných.

Jelikož tak obě řízení spolu souvisí a to podaným návrhem – stížností pro porušení zákona, tak je na místě rozhodnout o tomto mimořádném opravném prostředku v rámci jednoho řízení před Nejvyšším soudem. Z těchto důvodů bylo analogicky podle § 23 odst. 3 tr. ř. rozhodnuto o spojení těchto věcí. Věc bude nadále vedena pod sp. zn. 3 Tz 7/2019.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Petr Šabata
předseda senátu


Vyhotovil:
Mgr. Daniel Broukal