Rozhodnutí NS

3 Tdo 1545/2018

citace  citace s ECLI
Název judikátu:opravné usnesení
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:02/04/2019
Spisová značka:3 Tdo 1545/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.1545.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Ohrožení pod vlivem návykové látky
Omamné a psychotropní látky
Dotčené předpisy:§ 274 odst. 1 tr. zákoníku
§ 274 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku
§ 2 odst. 5,6 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 1545/2018-I.-42


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 4. 2. 2019 v Brně ve věci dovolání obviněného P. Z., nar. XY, trvale bytem XY, XY, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 To 216/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 2 T 10/2018, takto:


Podle § 131 odst. 1 věta první tr. ř. a § 138 tr. ř. se opravuje výrok I. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 3 Tdo 1545/2018, který zní:

„Podle § 265k odst. 1 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 trestního řádu se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 To 216/2018, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 2 T 10/2018.
Podle § 265k odst. 2 věta druhá trestního řádu se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu“.

Na toto správné znění:

„Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 To 216/2018, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 2 T 10/2018.
Podle § 265k odst. 2 věta druhá trestního řádu se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu“.

Odůvodnění:


Při vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 3 Tdo 1545/2018, došlo k písařské chybě, když ve výroku I. tohoto usnesení bylo nesprávně uvedeno: „Podle § 265k odst. 1 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 trestního řádu se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 To 216/2018, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 2 T 10/2018.
Podle § 265k odst. 2 věta druhá trestního řádu se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu“, ačkoliv správně mělo být uvedeno: „Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 5 To 216/2018, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 2 T 10/2018.
Podle § 265k odst. 2 věta druhá trestního řádu se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu“.

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. věty první předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. se opis usnesení o opravě doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle § 131 odst. 4 tr. ř. po právní moci usnesení o opravě se oprava provede jak ve vyhotovení rozsudku, tak i v opisech, které se od osob, jimž byly doručeny, vyžádají za tím účelem zpět.

V ustanovení § 134 a násl. tr. ř. je upraveno usnesení. Podle § 138 tr. ř. platí, že jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku.

Nejvyšší soud proto tímto usnesením opravil písařskou chybu uvedenou ve výroku I. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 3 Tdo 1545/2018, na správné znění.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 2. 2019

JUDr. Petr Šabata
předseda senátu