Rozhodnutí NS

30 Cdo 45/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:30 Cdo 45/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.45.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/04/2019
II.ÚS 1144/19
JUDr. Kateřina Šimáčková
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 45/2019-196


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem ve věci žalobců a) M. V., narozeného XY, bytem v XY, a b) K. V., narozené XY, bytem v XY, zastoupených Mgr. Bc. Ivanou Lehkoživovou, BA, advokátkou se sídlem v Berouně, Pod Kaplankou 483/3, o nejasném podání a o námitce podjatosti, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 505/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2018, č. j. 31 Nc 1312/2018-156, takto:

Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 6. 8. 2018, č. j. 31 Nc 1312/2018-156, rozhodl o námitce podjatosti vznesené žalobci tak, že soudkyně Okresního soudu v Berouně JUDr. Markéta Švarcová není vyloučena z projednání a rozhodování ve věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 505/2016.

Uvedené usnesení Krajského soudu v Praze napadli žalobci podáním, jež posléze upřesnili jako dovolání. Výslovný dovolací návrh neučinili s tím, že jejich dovolání bude stejně odmítnuto.

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“), o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Pojem „nadřízený soud“ (nebo „nejblíže společně nadřízený soud“), je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, Plsn 1/96, publikované pod pořadovým číslem 48 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek z roku 1996). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutím nadřízeného soudu (nebo nejblíže společně nadřízeného soudu) občanský soudní řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srovnej též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1335/2001, nebo obdobně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1620/2006). Nejvyšší soud proto řízení o „dovolání“ proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2018, č. j. 31 Nc 1312/2018-156, podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř., zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 1. 2019


JUDr. David Vláčil
pověřený člen senátu