Rozhodnutí NS

26 Cdo 2338/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:26 Cdo 2338/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2338.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2338/2018-370


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobce Společenství vlastníků XY,..., se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného Mgr. Eduardem Belšánem, advokátem se sídlem v Lánech, tř. ČSA 1766 Berounská 107, proti žalovanému I. Z., narozenému XY, bytem XY zastoupenému Mgr. Lucií Houdkovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Korunní 2569/108, o zaplacení 200 792 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 27/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. února 2018, č. j. 6 Cmo 267/2016-325, o návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku, t a k t o :


Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. února 2018, č. j. 6 Cmo 267/2016-325, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í:
  Žalobou podanou soudu dne 29. 4. 2011 se žalobce domáhal, aby mu žalovaný zaplatil celkem 200 792 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku a do fondu oprav za období od září 2008 do prosince 2010 a nákladů za služby spojené s užíváním bytu za roky 2008, 2009 a 2010.

  Krajský soud v Praze (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. 8. 2016, č. j. 56 Cm 27/2013-254, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 9. 2016, č. j.
  56 Cm 27/2013-270, žalobě vyhověl (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků, které uložil ve výši 188 987 Kč zaplatit žalovanému (výrok II.).


  K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 13. 2. 2018, č. j. 6 Cmo 267/2016-325, rozsudek soudu prvního stupně (ve znění opravného usnesení) potvrdil ve výroku I. a ve výroku II. jej změnil tak, že žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech řízení částku 186 711,91 Kč (výrok I.); současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení, které žalovanému uložil zaplatit ve výši 14 297,36 Kč (výrok II.).

  Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v jehož rámci požádal o odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku s ohledem na výši přiznané částky s příslušenstvím a výši nákladů řízení.

  Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1964 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

  Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) by dovolateli mohla být způsobena závažná újma s ohledem na výši přiznané částky s příslušenstvím a výši nákladů řízení, dovolací soud vykonatelnost napadeného rozhodnutí podle § 243 písm. a) o. s. ř. odložil do doby, než bude o dovolání pravomocně rozhodnuto. Přihlédl přitom i k tomu, že z obsahu dovolání je seznatelné (zjistitelné), že bylo podáno včas, oprávněnou osobou za splnění podmínky advokátního zastoupení a neplatí pro ně žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, nebo ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Nd 319/2017).

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 21. 11. 2018


  JUDr. Jitka Dýšková
  předsedkyně senátu