Rozhodnutí NS

20 Cdo 712/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 712/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.712.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/15/2019
ECLI:CZ:US:2019:4.US.1614.19.1 JUDr. Jaromír Jirsa odmítnuto 06/14/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 712/2019-74 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Bacherova 1253/19, proti povinnému P. F., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Petrem Kučerou, Ph.D., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, pro 2 395 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 22 EXE 159/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 12. 2018, č. j. 26 Co 339/2018-61, takto: I. Dovolání se odmítá. II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 968 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta JUDr. Michala Marcinky. Odůvodnění: Okresní soud v Náchodě usnesením ze dne 12. 9. 2018, č. j. 22 EXE 159/2011-47, zastavil v celém rozsahu exekuci (výrok I.), uložil oprávněné zaplatit povinnému náklady řízení o návrhu na částečné zastavení exekuce ze dne 23. 5. 2018 ve výši 2 662 Kč (výrok II.) a rozhodl, že soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, nemá právo na náhradu nákladů exekuce v části řízení o návrhu na částečné zastavení exekuce ze dne 23. 5. 2018 (výrok III.). Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce zastavil (výrok I.), povinnému uložil zaplatit oprávněné na nákladech řízení před okresním soudem částku 1 657,70 Kč (výrok II.), rozhodl, že soudní exekutor nemá právo na náhradu nákladů exekuce (výrok III.) a uložil povinnému zaplatit oprávněné na nákladech odvolacího řízení částku 1 657,70 Kč (výrok IV.). Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“. Dovolání není přípustné, neboť v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 12. 3. 2019 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu